Privacyverklaring Whirlpool EMEA voor Apparaat met Wi-Fi Diensten

SAMENVATTING

Informatie die Whirlpool verzamelt

 • Als u een Apparaat met Wi-Fi registreert, vragen wij u om bepaalde informatie over uzelf te verstrekken.

 • Als u een verbinding tot stand brengt met het Apparaat met Wi-Fi en dit apparaat gebruikt, verzamelen wij informatie over uw Apparaat met Wi-Fi en over uw gebruik van de Apparaat met Wi-Fi Diensten en bijbehorende software-applicaties.

 

Hoe Whirlpool de verzamelde informatie gebruikt en deelt

 • De informatie die wij van u ontvangen wordt door ons gebruikt om u Apparaat met Wi-Fi Diensten te kunnen verlenen, om problemen op te lossen en om onderhoud te plegen, en om met u te communiceren over uw account of uw apparaat.

 • Om te zorgen dat u uw Apparaat met Wi-Fi optimaal kunt gebruiken, is het mogelijk dat wij de van u ontvangen informatie gebruiken om u suggesties te doen over relevante verbruiksgoederen en andere producten in verband met uw gebruik van uw Apparaat met Wi-Fi.

 • Wij delen uw Persoonsgegevens niet zonder uw toestemming met niet aan ons gelieerde derden.

 • Wel is het mogelijk dat wij samengestelde gegevens (die geen Persoonsgegevens van u omvatten) delen met aan ons gelieerde ondernemingen en zakelijke partners.

 

Persoonsgegevens wijzigen en afmelden

 • U kunt op elk gewenst moment uw Persoonsgegevens inzien, corrigeren en wijzigen, u afmelden voor bepaalde mededelingen en berichten met betrekking tot apparatuur met wifi-verbindingsmogelijkheid, uw account deactiveren en de verzending van gegevens vanaf uw Apparaat met Wi-Fi stopzetten. U kunt op elk gewenst moment via de hieronder vermelde contactgegevens contact met ons opnemen in verband met uw Persoonsgegevens.

 

I. INLEIDING

 

Dank u dat u hebt gekozen voor een huishoudelijk apparaat met wifi-verbindingsmogelijkheid (“Apparaat met Wi-Fi”) van Whirlpool. Uw Apparaat met Wi-Fi biedt u mogelijkheden om uw Apparaat met Wi-Fi te beheren en te onderhouden. Als uw Apparaat met Wi-Fi verbinding heeft met het netwerk van Whirlpool voor Apparatuur met Wi-Fi, kan het informatie naar Whirlpool verzenden en u voorzien van diensten en berichten. Daarnaast kunt u gebruikmaken van software-applicaties die Whirlpool levert, zoals de gratis “Bauknecht B-Live”- of “Whirlpool 6th Sense Live”-app (de “Applicatie” of “Applicaties”) op uw mobiele apparaat om uw Apparaat met Wi-Fi op afstand te bedienen en toegang te hebben tot bijbehorende functies en diensten. De Privacyverklaring is van toepassing op uw gebruik van dergelijke diensten en Applicaties (samen de “Apparaat met Wi-Fi Diensten”).

 

Whirlpool Nederland B.V., een bedrijf opgericht volgens het recht dutch, met statutaire zetel te Herbaan 50-52, 4817 NL Breda , met btw-nummer NL005932014B01 (hierna aangeduid als “Whirlpool”, “wij”, “ons”, “onze”), in de hoedanigheid van Verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonsgegevens en deel van de globale groep Whirlpool is belast met het garanderen van de bescherming en de privacy van alle inlichtingen van persoonlijke aard (“Persoonsgegevens” volgens de definitie van de regelgeving van toepassing op het gebied van de bescherming van de privacy) doorgezonden voor hierna vernoemde doeleinden. Bijgevolg duidt deze kennisgeving aan welke Persoonsgegevens worden ingezameld en voor welk doeleinden, hoe ze worden verwerkt, met wie ze worden gedeeld, en hoe het individueel recht om inlichtingen te verkrijgen, of om deze informatie bij te werken, te corrigeren of te wissen, uitgeoefend kan worden.

 

II. INFORMATIE DIE WHIRLPOOL VERZAMELT

 

Whirlpool verzamelt bepaalde informatie, die wordt verkregen vanaf uw Apparaat met Wi-Fi (en waar van toepassing vanaf bijbehorende apparaten en applicaties) om u de voordelen te kunnen bieden van het gebruik van de Apparaat met Wi-Fi Diensten, zoals waarschuwingen wanneer de deur van uw koelkast openstaat, aangepaste cycli en hulp bij het beheren van uw energieverbruik.

 

1. Informatie die u Whirlpool verschaft

Als u uw Apparaat met Wi-Fi registreert, verstrekt u Whirlpool bepaalde informatie, waaronder, maar niet alleen, uw naam, adres, e-mailadres en mobiele telefoonnummer.

 

2. Informatie die Whirlpool automatisch verzamelt

Zodra u uw Apparaat met Wi-Fi hebt geregistreerd, begint Whirlpool ook met het periodiek automatisch verzamelen van de volgende soorten informatie (“verzamelde gegevens”) afkomstig van de volgende bronnen:

 

 • Apparaten met wifi-verbindingsmogelijkheid: de ID van uw Apparaat met Wi-Fi (inclusief model en serienummer), IP-bronadres, status van het apparaat (bijv. koelkasttemperatuur, status waterfilter) en fout- of storingscodes (bijv. deur staat open).

 • Andere apparaten: als u ook apparaten van andere fabrikanten gebruikt, bijvoorbeeld een slimme meter, om uw energieverbruik te beheren of om gebruik te maken van andere verwante functies van apparaten met wifi-verbindingsmogelijkheid, kan het totale energieverbruik door de apparaten met wifi-verbindingsmogelijkheid die u in uw woning gebruikt en het door u gebruikte tariefplan bij uw stroom- of gasleverancier deel uitmaken van de informatie die Whirlpool verzamelt.

 • Applicaties: als u gebruikmaakt van de Applicaties, zal Whirlpool automatisch bepaalde informatie over uw gebruik van de Applicatie en de handelingen die u via de Applicatie verricht, zoals wijzigingen van uw accountinstellingen en bewerkingen die u op uw Apparaat met Wi-Fi uitvoert, verzamelen en opslaan.

 

III. GEBRUIK EN DELEN VAN VERZAMELDE GEGEVENS

 

1. Algemeen

Whirlpool kan uw Persoonsgegevens en de verzamelde gegevens gebruiken om u Apparaat met Wi-Fi Diensten te kunnen bieden, zoals:

 1. problemen oplossen en mededelingen over onderhoud;

 2. met u in contact treden in verband met uw account of uw apparaat (ook voor productservice en garantiekwesties);

 3. als u daarvoor kiest, u via de Applicatie suggesties doen om de prestaties en het gebruik van de apparaten met wifi-verbindingsmogelijkheid te optimaliseren, bijvoorbeeld door aanbevelingen te doen over verbruiksgoederen, accessoires, reserveonderdelen of andere producten om uw apparaten met wifi-verbindingsmogelijkheid optimaal te laten presteren en door u via de Applicatie links aan te bieden naar externe websites van Whirlpool waar u dergelijke producten kunt aanschaffen;

 

 1. de gegevens delen met Whirlpool Europe Srl - Socio Unico, een onderneming die deel uitmaakt van de Whirlpool Group, die is opgericht volgens Italiaans recht en statutair gevestigd is te viale G Borghi 27, I-21025 Comerio, Italië, vennootschapsnummer 01534610124, die namens ons de gegevens verwerkt met hetzelfde oogmerk als beschreven in deze Privacyverklaring.

 

Wij willen u erop attenderen dat het verstrekken van uw Persoonsgegevens en de verzamelde gegevens op vrijwillige basis gebeurt. Die informatie is echter wel onmisbaar om de Apparaat met Wi-Fi Diensten, uitgezonderd de bij c) vermelde optionele dienst, mogelijk te kunnen maken. Wij kunnen u de relevante diensten niet bieden zonder dat wij die nauwkeurige informatie van u ontvangen en als u in het geval van c) geen toestemming geeft. U kunt u via de Applicatie op enig moment afmelden voor de bij c) hierboven vermelde dienst.

 

De persoonlijke informatie wordt voor de bovenvermelde doeleinden door ons personeel op eerlijke en wettige wijze verzameld en verwerkt wanneer zij administratieve en boekhoudkundige activiteiten uitvoeren, alsook voor marketing, klantendienst, administratie van de IT-systemen, beheer, onderhoud en ontwikkeling, marktonderzoeken en promoties in verband met hetgeen in deze kennisgeving wordt gesteld. Uw Persoonsgegevens worden opgeslagen op databases van de Whirlpool Group en op databases die worden beheerd door externe aanbieders van hostingdiensten, waarmee Whirlpool Group een overeenkomst heeft gesloten conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze databases bevinden zich op het grondgebied van de Europese Unie. Een lijst van deze externe aanbieders is op aanvraag verkrijgbaar.

 

Whirlpool kan ook verzamelde informatie (waaronder Persoonsgegevens) delen met derden die namens Whirlpool optreden, zoals callcentermedewerkers, expediteurs, dienstaanbieders of aanbieders van technische ondersteuning aan huis. Een lijst van deze externe aanbieders is op aanvraag verkrijgbaar. Whirlpool deelt uw persoonlijke informatie niet zonder uw toestemming met overige derden.

 

Bepaalde persoonlijke informatie zou ook kunnen worden gemeld aan de autoriteiten en openbare instanties in de betreffende rechtsgebieden, doorgaans voor wettelijke en fiscale doeleinden, of wanneer dit nodig is om de activiteiten, de klanten, het personeel of leveranciers van Whirlpool te beschermen. Verder kan de informatie worden gedeeld met toekomstige kopers of partners en hun professionele adviseurs om een voorgestelde verkoop of overdracht van het bedrijf, zijn activiteiten of bezittingen, commerciële samenwerkingsverbanden of joint venture-regelingen die van tijd tot tijd aan de orde kunnen zijn, te onderzoeken, voor zover het niet mogelijk of doenlijk is om dit anoniem te doen. Bij afronding van de transactie kunnen de kopers en partners de informatie voor dezelfde doeleinden gebruiken als die in deze kennisgeving staan vermeld.

 

2. Gegevensverzending naar het buitenland

Het is Whirlpool op grond van lokale privacywetgeving toegestaan om Persoonsgegevens te verzenden naar andere landen mits u daartoe vooraf uw toestemming hebt gegeven of er een andere rechtvaardigingsgrond aanwezig is en er een toereikende mate van bescherming is gewaarborgd.

 

Bepaalde werknemers van Whirlpool, andere entiteiten binnen de Whirlpool Group, derden die namens ons als onze dienstverleners optreden en zorgvuldig geselecteerde partners kunnen eveneens in het buitenland en buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Mogelijke overdracht naar dergelijke buitenlandse entiteiten vindt alleen plaats in het kader van IT-onderhoud. Whirlpool zal er te allen tijde op toezien dat wanneer er van een dergelijke overdracht sprake is, dit gebeurt volledig in overeenstemming met de rechtsbeginselen en vereisten van de Europese Unie en de toepasselijke wetgeving en dat alle gepaste veiligheids- en beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd en worden gehandhaafd om de Persoonsgegevens in dergelijke landen/territoria te beschermen.

 

3. Samengestelde gegevens

Whirlpool kan de verzamelde gegevens (uitgezonderd uw Persoonsgegevens en volstrekt en onherroepelijk losgekoppeld van uw Persoonsgegevens die naar uw persoon herleidbaar zijn) verwerken tot samengestelde informatie en deze samengestelde informatie delen met zakelijke partners en overige derden, dit alles voor onder meer onderzoeksdoeleinden (waaronder om Whirlpool te helpen om zijn producten te verbeteren) en om bedrijven in staat te stellen om betere producten te ontwikkelen voor de gebruikers van producten van Whirlpool. Whirlpool kan dergelijke samengestelde gegevens gedurende een redelijke termijn nadat u uw account voor de Apparaat met Wi-Fi Diensten hebt gedeactiveerd of het gebruik van de Apparaat met Wi-Fi Diensten hebt gestaakt, in bewaring houden. Daarnaast kunnen dergelijke samengestelde gegevens worden gedeeld met andere consumenten om hen te helpen om hun energieverbruik te vergelijken met dat van andere gebruikers van apparaten met wifi-verbindingsmogelijkheid.

 

4. Bescherming van uw Persoonsgegevens

Whirlpool zal er te allen tijde op toezien dat de gegevens die u aan Whirlpool verstrekt veilig zijn en dat de gepaste veiligheids- en beveiligingsmaatregelen worden gehandhaafd om uw Persoonsgegevens te beschermen zoals dit door toepasselijke wetgeving en normen wordt voorgeschreven.

 

IV. VOORKEUREN, AFMELDEN EN OVERIGE RECHTEN

 

1. Meldingen in verband met uw Apparaat met Wi-Fi

U kunt ervoor kiezen om in het kader van de Apparaat met Wi-Fi Diensten meldingen via de Applicatie te ontvangen (bijv. dat het wasprogramma is voltooid of dat de deur van uw koelkast openstaat). Door via de Applicatie in te loggen op uw account voor de Apparaat met Wi-Fi Diensten kunt u de voorkeuren in verband met deze meldingen wijzigen, onder meer door aan te geven welke meldingen u wilt ontvangen of dat u dergelijke meldingen niet meer wilt ontvangen.

 

2. Verzending van gegevens over uw Apparaat met Wi-Fi

Als u liever niet hebt dat Whirlpool gegevens verzamelt vanaf uw Apparaat met Wi-Fi, dan dient u de verbinding tussen uw Apparaat met Wi-Fi en uw router te verbreken EN de knop voor de draadloze verbinding op uw apparaat op uit te zetten. Door de verbinding van uw Apparaat met Wi-Fi te verbreken, kunt u geen gebruik meer maken van de Apparaat met Wi-Fi Diensten, ook al blijft uw account voor de Apparaat met Wi-Fi Diensten actief. Als u alleen uw account voor Apparaat met Wi-Fi Diensten deactiveert maar niet de verbinding van uw Apparaat met Wi-Fi verbreekt, dan zullen er gegevens naar Whirlpool verzonden blijven worden, maar deze gegevens omvatten niet uw Persoonsgegevens en kunnen niet naar uw persoon worden herleid.

 

3. Gegevens in verband met overige apparaten

U kunt alle eventuele optionele diensten die u via de Applicatie hebt geactiveerd, inclusief diensten die verband houden met apparaten van derden (bijv. slimme meters voor het beheer van energieverbruik) op elk gewenst moment via de Applicatie ook zelf weer deactiveren.

 

4. Deactivatie (registratie beëindigen) van account door u

U kunt er te allen tijde voor kiezen om uw account te deactiveren (de registratie van uw account te beëindigen) door onze website via de volgende link te bezoeken http://www.whirlpool.nl, en in te loggen via de link in de rechterbovenhoek van de website, daarbij gebruikmakend van dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord die u gebruikt om in te loggen op uw Apparaat met Wi-Fi. Als u uw account deactiveert, dan blijft Whirlpool de gegevens die betrekking hebben op uw Apparaat met Wi-Fi en uw gebruik van de Apparaat met Wi-Fi Diensten behouden, maar deze gegevens zijn dan niet langer gekoppeld aan uw Persoonsgegevens en worden daarmee onherroepelijk anoniem gemaakt. Als u uw account voor de Apparaat met Wi-Fi Diensten deactiveert, ontvangt u niet langer meldingen, diensten en aanbiedingen die betrekking hebben op uw Apparaat met Wi-Fi.

 

5. Meldingen in verband met reparatie, onderhoud en overige veiligheidskwesties

Zolang u bent geregistreerd voor de Connected Appliance Diensten, behoudt Whirlpool zich het recht voor om contact met u op te nemen als er voor uw apparaat een melding is die verband houdt met de veiligheid of met reparatie of onderhoud (bijv. een melding in verband met een terugroeping) ongeacht de door u ingestelde privacyvoorkeuren.

 

6. Bewaring van uw Persoonsgegevens

Whirlpool zal uw Persoonsgegevens net zolang verwerken en bewaren als nodig is om te voldoen aan de wet of ten behoeve van onze geïdentificeerde zakelijke behoeften en beoogde doelen zoals hierboven/hieronder beschreven. Als u echter uw registratie voor Apparaat met Wi-Fi Diensten beëindigt, zullen uw Persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd en bewaren wij deze niet.

 

7. Gegevens die betrekking hebben op minderjarige personen

Wij proberen niet om Persoonsgegevens van personen die volgens de plaatselijke toepasselijke wetgeving minderjarig zijn te verzamelen en wij doen dit ook niet bewust. Indien een minderjarige persoon ons Persoonsgegevens verstrekt, dan kan een ouder of voogd van die minderjarige persoon contact met ons opnemen (via de hieronder vermelde contactgegevens) om die informatie uit ons systeem te laten verwijderen.

 

8. Uw rechten als geregistreerde persoon

De wetten over de Privacy in voege in de Europese Gemeenschap bieden u de mogelijkheid te controleren of Whirlpool in het bezit is van uw persoonsgegevens en in dit geval kunt u een kopie ervan vragen met alle details over de wijze waarop ze verwerkt worden en voor welke doeleinden. U hebt het recht om, indien dit is voorgeschreven, te worden geïnformeerd over de bijzonderheden in verband met elke/alle gegevensverwerker(s) en/of plaatselijke privacyvertegenwoordigers en personen die voor de gegevens verantwoordelijk zijn, alsmede over personen en entiteiten aan welke uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of bekendgemaakt. U kunt ook vragen uw persoonlijke inlichtingen in ons bezit bij te werken en/of te corrigeren en te anonimiseren en, indien toegestaan door de wetten in voege, te wissen. U heeft ook de mogelijkheid, op gelijk welk ogenblik, uw toestemming die u ons heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, in te trekken. U kunt bepaalde Persoonsgegevens (zoals uw naam en contactgegevens) inzien, corrigeren en wijzigen door via de Applicatie op uw account in te loggen en uw Persoonsgegevens in uw accountprofiel te bewerken. Ook kunt u elke eerder verleende toestemming ten aanzien van de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment intrekken.

 

Indien u uw rechten, zoals die hierboven zijn vermeld, wilt uitoefenen of als u een vraag wilt stellen over het gebruik van uw persoonlijke informatie door Whirlpool, dan kunt u dit eenvoudig doen door contact met ons op te nemen via het adres dat staat vermeld in de INLEIDING hierboven, of door contact op te nemen met de plaatselijke klantenservice, waarvan u de gegevens kunt vinden in uw Applicatie of de documentatie die met uw Apparaat met Wi-Fi is meegeleverd.

 

Ook kunt u als volgt contact opnemen met de persoon die voor de Whirlpool Group in Europa verantwoordelijk is voor privacygerelateerde aangelegenheden:

Privacy Officer

Whirlpool Europe Srl

Viale G Borghi 27

I – 21025 Comerio (VA)

Varese, Italië.

email: whirlpool_privacy@whirloool.com

 

V. EU EN SWISS SAFE HARBOR

 

Whirlpool leeft het U.S. - E.U. Safe Harbor framework en het U.S. - Swiss Safe Harbor framework na zoals uiteengezet door het U.S. Department of Commerce betreffende de verzameling, het gebruik en het bewaren van gegevens van respectievelijk de Europese Unie en Zwitserland na. Whirlpool heeft gecertificeerd dat het zich houdt aan de U.S – EU en Swiss – U.S Safe Harbor Privacy Principles voor melding, keuze, verdere overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en bekrachtiging. Informatie betreffende de E.U. en Swiss Safe Harbor Frameworks kunt u vinden op: http://export.gov/safeharbor.

 

Wanneer u zit met een onopgelost probleem over de privacy of het gebruik van de gegevens, dat niet op bevredigende wijze is behandeld, wordt u verzocht contact op te nemen met TRUSTe op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Klik a.u.b. hier voor informatie via fax of over de post. Het geschillenbeslechtingsproces van TRUSTe is alleen beschikbaar in het Engels.

 

VI. WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING

 

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Bij belangrijke wijzigingen stellen wij u hiervan via de Applicatie op de hoogte. U wordt dan geïnformeerd over de wijzigingen en welke keuzes u eventueel hebt of welke maatregelen u kunt treffen.

 

Gebruiksvoorwaarden Whirlpool EMEA voor Apparaat met Wi-Fi Diensten

I. INLEIDING

 

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u uw Apparaat met Wi-Fi en bijbehorende softwareapplicaties en diensten gaat gebruiken.

 

Dank u dat u hebt gekozen voor een huishoudelijk apparaat met wifi-verbindingsmogelijkheid (“Apparaat met Wi-Fi”) van Whirlpool. Whirlpool is 's werelds toonaangevende fabrikant en verhandelaar van belangrijke huishoudelijke apparatuur. Tot de merknamen die wij in Europa gebruiken, horen Whirlpool®, Indesit®, Bauknecht®, Hotpoint® en HotpointAriston®. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw Apparaat met Wi-Fi en bijbehorende Apparaat met Wi-Fi Diensten (zoals hierboven omschreven). In deze Gebruiksvoorwaarden verwijst Whirlpool naar Whirlpool Nederland B.V., een bedrijf opgericht volgens het recht dutch, met statutaire zetel te Herbaan 50-52, 4817 NL Breda , met btw-nummer NL005932014B01 (hierna aangeduid als “Whirlpool”, “wij”, “ons”, “onze”), onderdeel van de mondiale Whirlpool Group (“Whirlpool Group”) en overige vennootschappen binnen de Whirlpool Group die in Europa werkzaam zijn, en hun merken zoals hierboven vermeld.

 

Uw Apparaat met Wi-Fi biedt u mogelijkheden om uw Apparaat met Wi-Fi te beheren en te onderhouden. Als uw Apparaat met Wi-Fi verbinding heeft met het netwerk van Whirlpool voor Apparatuur met Wi-Fi, kan het informatie naar Whirlpool verzenden, waaronder activiteitencodes en foutcodes, en u meldingen sturen. Daarnaast kunt u gebruikmaken van software-applicaties die Whirlpool levert, zoals de gratis “Bauknecht B-Live”- of “Whirlpool 6th Sense Live”-app (de “Applicatie” of “Applicaties”) op uw mobiele apparaat om uw Apparaat met Wi-Fi op afstand te bedienen en toegang te hebben tot bijbehorende functies en diensten. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van dergelijke diensten en Applicaties (samen de “Apparaat met Wi-Fi Diensten”).

 

Om gebruik te kunnen maken van de Apparaat met Wi-Fi Diensten moet uw Apparaat met Wi-Fi zijn verbonden met een draadloze internetverbinding. U bent zelf verantwoordelijk voor de installatie van en het onderhoud aan de draadloze internetverbinding op de locatie waar ook uw Apparaten met Wi-Fi staan opgesteld. Ook dient u de Applicatie te installeren op een of meer compatibele mobiele apparaten en een account bij Whirlpool op te zetten.

 

U dient akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van Whirlpool EMEA voor Apparaat met Wi-Fi Diensten (de “privacyverklaring”) om de Apparaat met Wi-Fi Diensten te kunnen gebruiken. Door via de Applicatie akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden en door uw gecontinueerd gebruik van een Apparaat met Wi-Fi Diensten verbindt u zich aan deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u volstrekt niet of deels niet instemt met deze Gebruiksvoorwaarden en niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en/of de privacyverklaring, hebt u geen toegang tot de diensten met betrekking tot uw Apparaat met Wi-Fi.

 

Deze Gebruiksaanwijzingen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Bij een wijziging stellen wij u hiervan via de Applicatie op de hoogte. U wordt dan geïnformeerd over de wijzigingen en welke keuzes u eventueel hebt of welke maatregelen u kunt treffen. Indien u na een dergelijke melding gebruik blijft maken van de Apparaat met Wi-Fi Diensten, of indien u actief akkoord gaat met wijzigingen, betekent dit dat u met deze wijzigingen instemt. Indien u besluit om niet akkoord te gaan met de wijzigingen, kunt u op elk moment gebruik van de Apparaat met Wi-Fi Diensten staken.

 

II. WAT DE APPARAAT MET WI-FI DIENSTEN U BIEDEN

 

Met de Apparaat met Wi-Fi Diensten kunt u meldingen ontvangen over uw Apparaat met Wi-Fi (bijv. dat de deur openstaat of dat het wasprogramma is voltooid), kunt u uw Apparaat met Wi-Fi zo programmeren dat het in werking wordt gezet zodra het lage tarief ingaat en kunt u uw Apparaat met Wi-Fi via de Applicatie op afstand bewaken, naast vele andere mogelijkheden en voordelen. De specifieke Apparaat met Wi-Fi Diensten staan meer gedetailleerd beschreven in de gebruikershandleiding voor uw Apparaat met Wi-Fi. Whirlpool kan mogelijk in de loop van de tijd de specifieke kenmerken van de Apparaat met Wi-Fi Diensten wijzigen. Bij belangrijke wijzigingen wordt u hierover geïnformeerd.

 

III. UW GEBRUIK VAN APPARAAT MET WI-FI DIENSTEN

 

1. Algemeen

Om gebruik te kunnen maken van de Apparaat met Wi-Fi Diensten dient u zich via de Applicatie aan te melden voor een account en akkoord te gaan met de privacyverklaring. Door gebruik te maken van de Apparaat met Wi-Fi Diensten gaat u akkoord met het volgende: (a) u geeft uw juiste contactgegevens en overige informatie waar Whirlpool om vraagt, (b) als er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot uw contactgegevens dan geeft u deze meteen door; en (c) u gebruikt het Apparaat met Wi-Fi zoals voorgeschreven in de bijbehorende gebruikersaanwijzing.

 

2. Gegevensverbruik

Apparaten met wifi-verbindingsmogelijkheid maken gebruik van uw draadloze internetverbinding om u Apparaat met Wi-Fi Diensten te kunnen bieden. Daarnaast maken dergelijke meldingen en applicaties, als u ervoor kiest om meldingen via de Applicatie te ontvangen, gebruik van uw mobiele gegevensverbinding om u de diensten te kunnen leveren. Al dit gebruik betekent dat er een bepaalde hoeveelheid gegevens via de door u gebruikte verbindingen wordt verzonden. U dient daarom te beschikken over een passende databundel van uw aanbieder van draadloos internet op de locatie waar uw Apparaat met Wi-Fi staat opgesteld alsmede een passende databundel bij uw aanbieder van mobiele telefonie. Raadpleeg daarom de databundel die u bij uw internetaanbieder of aanbieder van mobiele telefonie hebt om vast te stellen welke eventuele kosten voor gegevensoverdracht, gegevensoverdrachtlimieten, beperkingen zoals toegestaan gebruik en andere voorwaarden en bepalingen van gebruik van toepassing zijn. Whirlpool is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die uw internetaanbieder of aanbieder van mobiele telefonie bij u in rekening brengt.

3. Overdracht van uw Apparaat met Wi-Fi

Indien u uw Apparaat met Wi-Fi doorverkoopt aan een andere persoon, dient u via de Applicatie uw account voor Apparaat met Wi-Fi Diensten onmiddellijk te wijzigen. De nieuwe gebruiker dient een afzonderlijk, nieuw account bij Whirlpool te registreren om gebruik te kunnen maken van de Apparaat met Wi-Fi Diensten.

 

4. Niet-toegestaan gebruik

Het is niet toegestaan om de Apparaat met Wi-Fi Diensten te gebruiken op een wijze:

 • die intimiderend, gewelddadig, grof, lasterlijk, smadelijk, bedrieglijk, onfatsoenlijk of anderszins onwettig of onbehoorlijk is;

 • waarmee toegang wordt verkregen tot persoonlijke informatie van andere personen en dergelijke informatie wordt verzameld of opgeslagen;

 • waarmee de rechten van andere personen worden geschonden of hierop inbreuk wordt gemaakt, met inbegrip van het recht van een andere persoon op privacy;

 • waarmee een identiteit wordt gefingeerd in de hoedanigheid van een persoon, bedrijf, entiteit of IP-adres (bijv. IP-spoofing);

 • die inhoudt dat er materiaal wordt geüpload, gepubliceerd, per e-mail wordt verzonden of anderszins beschikbaar wordt gemaakt waarvan het recht om dit beschikbaar te maken u niet toekomt;

 • die commercieel van aard is, met inbegrip van bijvoorbeeld advertenties, reclame- of marketingmateriaal of spam, phishing of overige ongevraagde berichten;

 • waarmee ongeautoriseerde toegang wordt verkregen - of waarmee gepoogd wordt om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen - tot de Apparaat met Wi-Fi Diensten of enige Apparaat met Wi-Fi Diensten, de daarmee verbonden computers en netwerken of gebruikersgegevens of waarmee op overige wijze het gebruik of de werking van de Apparaat met Wi-Fi Diensten wordt gewijzigd of deze worden verstoord;

 • waarmee ongeautoriseerde toegang wordt verkregen - of waarmee gepoogd wordt om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen - tot de firmware of software van een Apparaat met Wi-Fi, inclusief door middel van het nabouwen (“reverse engineering”) van firmware of het installeren van firmware die niet door Whirlpool is goedgekeurd;

 • waardoor de infrastructuur van Whirlpool of een van de zakelijke partners van Whirlpool in onredelijke en buitenproportionele mate wordt belast, waaronder ook het verzenden van spam wordt begrepen of het gebruik van technieken voor het verzenden van ongevraagde e-mailberichten;

 • waardoor er door Whirlpool beschikbaar gestelde content wordt gewijzigd, beschadigd of verwijderd;

 • die computervirussen of andere ontwrichtende of schadelijke bestanden of programma's bevat; of

 • die anderszins in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden.

 

5. Software-updates

De Apparaat met Wi-Fi Diensten, met inbegrip van de Applicaties, maken gebruik van software die Whirlpool nodig kan hebben of wenst te hebben voor updates of wijzigingen. Wij zullen dergelijke updates uitvoeren via standaardprocedures op het besturingssysteem van uw mobiele apparaat; u zult altijd worden gevraagd om dergelijke updates te accepteren om de Apparaat met Wi-Fi Diensten te kunnen blijven gebruiken.

 

IV. BEPERKINGEN VAN DE DIENST EN AFWIJZINGEN

 

1. Algemene beperkingen

Omdat uw Apparaat met Wi-Fi communiceert met Whirlpool door informatie draadloos en via het internet te verzenden: (a) ontvangt u alleen meldingen in verband met uw Apparaat met Wi-Fi nadat u een verbinding tot stand hebt gebracht met uw Apparaat met Wi-Fi en u uw Apparaat met Wi-Fi hebt geregistreerd; en (b) zijn de Apparaat met Wi-Fi Diensten niet beschikbaar wanneer uw internetverbinding, draadloze verbinding of mobieletelefoonverbinding niet of niet goed werkt.

 

2. Nauwkeurigheid van resultaten en gegevens

U verklaart dat u zich ervan bewust bent dat de beschikbaarheid van Apparaat met Wi-Fi Diensten kan worden beperkt door factoren die buiten de macht van Whirlpool liggen, zoals de mate waarin u zelf zorgt dat uw Apparaat met Wi-Fi in goed onderhouden staat verkeert zoals staat omschreven in de bijbehorende gebruikershandleiding, de prestaties van het draadloos netwerk, de beschikbaarheid van het internet, omgevingsfactoren (zoals gebouwen, het weer, geografie en topografie), atmosferische omstandigheden en andere factoren met betrekking tot het gebruik van internet of satellieten en satellietgegevens; bovendien zijn de Apparaat met Wi-Fi Diensten gezien hun aard afhankelijk van door derden geboden software en beschikbaarheid van het internet. Het bovenstaande in aanmerking nemende staat Whirlpool niet in voor de ononderbroken beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van gegevens, informatie, materialen of content die in het kader van de Apparaat met Wi-Fi Diensten worden verstrekt.

 

3. Opslag van gegevens

Whirlpool slaat bepaalde gegevens over uw gebruik van de Apparaat met Wi-Fi Diensten op voor zolang als nodig is om te voldoen aan de wet of ten behoeve van onze geïdentificeerde zakelijke behoeften en beoogde doelen in verband met de Apparaat met Wi-Fi Diensten zoals beschreven in de privacyverklaring.

 

4. Verzending van gegevens

Whirlpool zal er te allen tijde op toezien dat de gegevens die u aan Whirlpool verstrekt veilig zijn en zal redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Echter, het verzenden van informatie via draadloze netwerken of via het internet brengt altijd enig risico met zich mee. Daarom verklaart u dat u zich ervan bewust bent dat de door u verzonden gegevens, wanneer u gebruikmaakt van de Apparaat met Wi-Fi Diensten, op illegale wijze kunnen worden onderschept door anderen. Whirlpool kan niet instaan voor de veiligheid en privacy van gegevens die draadloos of via het internet worden verzonden en is niet aansprakelijk voor onvoldoende beveiligde netwerken of apparaten waarover Whirlpool geen controle heeft of voor eventueel verlies van privacy of gegevens in verband met communicatie via dergelijke netwerken.

 

5. Overige bepalingen

De Apparaat met Wi-Fi Diensten worden geleverd op eigen baat en schade en in de beschikbare staat. De door het Apparaat met Wi-Fi gemelde foutcodes zijn niet bedoeld om het aanbevolen regelmatig onderhoud aan uw Apparaat met Wi-Fi, zoals vermeld in de gebruikershandleiding van uw Apparaat met Wi-Fi, overbodig te maken en zijn geen vervanging voor een veilig en verantwoord gebruik van uw Apparaat met Wi-Fi. U mag niet op de Apparaat met Wi-Fi Diensten (ook niet op eventuele storingsmeldingen) vertrouwen als middel voor brandpreventie of ter voorkoming van andere ongevallen of schade. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Apparaat met Wi-Fi veilig te gebruiken en uw Apparaat met Wi-Fi in goede werkende staat te houden en in overeenstemming met uw gebruikershandleiding. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan uw Apparaat met Wi-Fi, schade aan eigendommen, lichamelijk letsel en/of ernstig letsel waarvoor Whirlpool niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

 

V. NALEVING VAN VOORWAARDEN

 

U bent er zelf als enige verantwoordelijk voor dat niet alleen u, maar ook alle andere - al of niet door u geautoriseerde - gebruikers van uw Apparaat met Wi-Fi en/of uw account voor de Apparaat met Wi-Fi Diensten, zich houden aan deze Gebruiksvoorwaarden.

 

VI. PRIVACY

 

De privacyverklaring is te lezen via de Applicatie. Om u aan te kunnen melden voor de Apparaat met Wi-Fi Diensten moet u akkoord gaan deze privacyverklaring. Het is niet verplicht om akkoord te gaan met de privacyverklaring. Maar het is nodig als u een geregistreerd account wilt aanmaken. De privacyverklaring regelt hoe de door u verstrekte informatie, de van uw Apparaat met Wi-Fi verkregen gegevens en de op basis van uw gebruik van de Apparaat met Wi-Fi Diensten verkregen informatie mogen worden verzameld, gebruikt, bekendgemaakt en gedeeld in overeenstemming met toepasselijke Europese en plaatselijke wetgeving.

 

VII. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

Whirlpool en de licentiehouders van Whirlpool zijn eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken en alle overige intellectuele-eigendomsrechten voor alle content die door en op basis van de Apparaat met Wi-Fi Diensten worden weergegeven. Niets van dit materiaal of deze content mag worden gereproduceerd, gewijzigd, of gebruikt, noch mogen er afgeleide werken van worden gecreëerd, en niets van dit materiaal of deze content mag worden weergegeven, vormgegeven, verricht, gepubliceerd, gedistribueerd, verspreid, verzonden, uitgezonden of gecirculeerd ten behoeve van derden (en dit geldt eveneens voor het weergeven of verspreiden van het materiaal via een website van een derde) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Whirlpool; de Apparaat met Wi-Fi Diensten mogen derhalve alleen worden gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

 

VIII. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, SCHADELOOSSTELLING

 

1. Beperkte aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord en verklaart dat:

(a) de Apparaat met Wi-Fi Diensten worden geleverd op eigen baat en schade en in de beschikbare staat;

(b) u, behoudens door de TOEPASSELIJKE WETGEVING opgelegde beperkingen en overeengekomen zijnde dat niets in deze Gebruiksvoorwaarden de aansprakelijkheid van Whirlpool voor fraude, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag, overtreding van regels met betrekking tot de openbare orde of voor persoonlijk of dodelijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen in die gevallen waar de wet uitsluiting van aansprakelijkheid niet toestaat, wegneemt of beperkt of mag worden uitgelegd als zou een zodanige wegneming of beperking worden beoogd, Whirlpool, de Whirlpool Group, tussenpersonen, werknemers en contractanten van Whirlpool vrijwaart van alle vorderingen, verplichtingen en schade in verband met de apparaat met Wi-Fi diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot vorderingen die ontstaan doordat de apparaat met Wi-Fi diensten deels of in het geheel niet werken, ook indien dit is veroorzaakt door aan Whirlpool, de Whirlpool Group, of tussenpersonen, werknemers en contractanten van Whirlpool toerekenbaar verzuim;

(c) u Whirlpool, de Whirlpool Group, of tussenpersonen, werknemers en contractanten van Whirlpool schadeloos stelt voor alle zodanige door derden ingestelde vorderingen zoals hierboven beschreven;

(d) u ermee instemt dat deze vrijwaring ook geldt voor elke partij die namens u een vordering instelt en dat geen enkele verzekeraar het recht van subrogatie kan doen gelden.

 

2. Uitsluiting van gevolgschade

Behoudens door TOEPASSELIJKE WETGEVING opgelegde beperkingen, zal noch Whirlpool, noch de Whirlpool Group, noch tussenpersonen, noch werknemers noch contractanten van Whirlpool aansprakelijk zijn jegens u of enige andere partij voor gevolgschade, indirecte schade, incidentele schade, buitengewone schade of punitieve schade (met inbegrip van, en zonder beperkingen, schade als gevolg van winstderving, gegevensverlies of niet-beschikbaarheid van diensten) in verband met de apparaat met Wi-Fi diensten, ook indien Whirlpool, de Whirlpool Group, of tussenpersonen, werknemers en contractanten van Whirlpool op de hoogte zijn van de mogelijkheid van zodanige schade.

 

3. Schadeloosstelling

U verklaart dat u Whirlpool, de Whirlpool Group en de aan Whirlpool gelieerde vennootschappen vrijwaart van elke vordering die voortkomt uit of verband houdt met uw handelingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw gebruik van de Apparaat met Wi-Fi Diensten en alle informatie die u verstrekt, verzendt of beschikbaar stelt via de Apparaat met Wi-Fi Diensten, verzuim om uw wachtwoorden en overige accountinformatie veilig te bewaren of schending van deze Gebruiksvoorwaarden of van enige toepasselijke wet- of regelgeving, of de rechten van derden.

 

IX. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

 

1. Beëindiging door Whirlpool vanwege oneigenlijk gebruik

Whirlpool is gerechtigd om op enig moment u de toegang tot alle of een deel van de Apparaat met Wi-Fi Diensten op te schorten of te beëindigen. Whirlpool is tevens gerechtigd om op enig moment en met voorafgaande kennisgeving de Apparaat met Wi-Fi Diensten te beëindigen vanwege verouderde technologie of overige redenen waardoor de Apparaat met Wi-Fi Diensten niet langer levensvatbaar zijn. Indien er om een van die redenen beëindiging plaatsvindt, zult u niet langer geautoriseerd zijn om de Apparaat met Wi-Fi Diensten te gebruiken of hiertoe toegang te hebben, en Whirlpool zal niet aansprakelijk zijn als gevolg van een zodanige beëindiging. In dat geval kunt u uw apparaten blijven gebruiken als een normaal apparaat, hoewel de Apparaat met Wi-Fi Diensten die verband houden met deze apparaten niet langer beschikbaar zullen zijn.

 

2. Deactivatie van account door u

U kan ervoor kiezen uw account te deactiveren (de-registreren) op ieder moment door in te loggen op onze website http://www.whirlpool.nl, via “Aanmelden” met uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt in de applicatie. Als u uw account deactiveert, dan blijft Whirlpool de door Whirlpool verzamelde gegevens die betrekking hebben op uw Apparaat met Wi-Fi en uw gebruik van de Apparaat met Wi-Fi Diensten behouden, maar deze gegevens zijn dan niet langer gekoppeld aan uw persoonlijke informatie. Als u uw account voor de Apparaat met Wi-Fi Diensten deactiveert, ontvangt u niet langer meldingen die worden gedaan in het kader van de Apparaat met Wi-Fi Diensten. Indien u ervoor kiest om de wifi-verbinding van uw Apparaat met Wi-Fi in stand te houden nadat u uw account hebt gedeactiveerd, dan zal uw Apparaat met Wi-Fi bepaalde gebruiksgegevens van het apparaat aan Whirlpool blijven doorsturen. Als u niet wilt dat een dergelijke gegevensoverdracht plaatsvindt, dan dient u de verbinding tussen uw Apparaat met Wi-Fi en de draadloze router te verbreken en de knop voor de draadloze verbinding op uw apparaat op uit te zetten.

 

XII. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Voor vragen of klachten over uw Apparaat met Wi-Fi of de Apparaat met Wi-Fi Diensten dient u zich te wenden tot de plaatselijke klantenservice. De contactgegevens daarvan vindt u in uw Applicatie of in de documentatie die is meegeleverd met uw Apparaat met Wi-Fi.

Voeg nog een product toe om te vergelijken

Vergelijk ( Producten)

Voeg nog een product toe om te vergelijken