Online Shop Informatie

Betalingsvoorwaarden

Informatie over de betalingsvoorwaarden en de creditcards die aanvaard worden
1. Wij controleren uw creditcard wanneer we uw bestelling ontvangen. Indien bij het verifiëren van uw creditcard een fout wordt ontdekt, zullen we u dit melden en u vragen of u wilt verdergaan met uw bestelling of wilt annuleren.
2. Whirlpool aanvaardt betalingen, via de online shop, van Mastercard en Visa creditcards. Om veiligheidsredenen worden uw betalingsdetails automatisch gecodeerd en beveiligd doorgestuurd wanneer u deze ingeeft. U zult bij elke nieuwe bestelling uw kaartgegevens opnieuw moeten invoeren. U hoeft niet steeds dezelfde kaart te gebruiken.
3. Whirlpool past de nodige beveiligingsstandaarden toe in haar webshop, door gebruik te maken van https-pagina's (beveiligde en gecodeerde pagina's).
4. Wij beseffen het belang van de veiligheid van uw creditcard informatie die u ons via het internet toestuurt. Wij nemen al de nodige veiligheidsmaatregelen om de persoonlijke gegevens van onze Consumenten te beschermen en om deze op een veilige manier te bewaren. Gevoelige informatie die ons online wordt doorgestuurd (zoals creditcardgegevens) wordt gecodeerd en beveiligd naar ons doorgestuurd.
5. Bovendien is alle toegang tot onze gebruikersinformatie verboden en bevinden onze servers waarop wij persoonlijke informatie bewaren zich in een beveiligde omgeving.
6. Om nog meer garantie te bieden tegen ongeautoriseerd gebruik van uw creditcard doen wij een extra check op de veiligheidscode die zich boven de magnetische strip bevindt op de achterkant van uw creditcard.

Terugbetalings- en terugzending beleid

1. Wij gaan voor tevreden Consumenten. Wilt u een accessoire en/of onderhoudsproduct retour sturen? Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van de producten. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
2. Bij de uitoefening van uw ontbindingsrecht als genoemd in artikel 1 dient u Whirlpool hiervan op de hoogte te brengen per e-mail (info_nl@Whirlpool.com), of brief (WHIRLPOOL NEDERLAND B.V. Princenhagelaan 11, 4813 DA BREDA) of door gebruik te maken van het herroepingsformulier, ook te vinden op de Whirlpool website. Er zal u dan een autorisatienummer voor terugzending worden toegekend dat u moet vermelden bij het terug te sturen Product.
3. Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na ontbinding en ontvangst van het retour gestuurde product storten wij de door u betaalde bedragen terug.
4. De kosten verband houdend met de terugzending van het Product zijn ten laste van de Consument, behalve indien deze het product moest terugzenden door een fout van Whirlpool.
5. Deze voorwaarden hebben geen invloed op onze statutaire rechten.

Prijzen

Informatie over de vermelde prijzen
1. Consument betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats volgens de op de website van Whirlpool aangegeven wijze.
2. Alle prijzen van Whirlpool zoals vermeld op de website zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld en zijn exclusief verzendings- en verpakkingskosten.
3. Indien u voor minder dan 20 EUR (incl. BTW) online bij Whirlpool aankoopt dan zullen wij u verzendings- en verpakkingskosten aanrekenen van 3,00 EUR (incl. BTW). Indien u voor meer dan 20 EUR (incl. BTW) aankoopt op onze website dan zal Whirlpool geen verpakkings- en verzendingskosten in rekening brengen.
4. Whirlpool behoudt zich het recht voor te allen tijde haar prijzen te veranderen.
5. Indien Consument de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Consument, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Consument na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Whirlpool de vordering uit handen geven, in welk geval Consument naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

Leveringsvoorwaarden

Informatie over de leveringsvoorwaarden en leveringstermijnen
1. Het product wordt verzonden naar het adres dat klant heeft opgegeven bij de bestelling. Whirlpool zal het door klant opgegeven adres als juist blijven beschouwen, totdat klant aan Whirlpool een nieuw adres heeft meegedeeld.
2. Het zal doorgaans 2 tot 5 werkdagen duren om de producten bij u thuis af te leveren, afhankelijk van de voorradigheid van de producten. Het betreft hier geschatte leveringstermijnen die nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Whirlpool kan de levering binnen deze termijnen niet garanderen. Bij niet tijdige levering dient Whirlpool schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.
4. Whirlpool levert over het hele Nederlandse grondgebied en gebruikt hierbij het transportmiddel dat het meest geschikt is om de producten bij u af te leveren. Indien de bestelde producten beschadigd of verloren geraken gedurende het transport, dan dient u onmiddellijk na ontvangst een geschreven klacht in te dienen bij Whirlpool op het adres Whirlpool Nederland B.V., Princenhagelaan 11, 4813 DA BREDA. Beschadigde producten moeten teruggestuurd worden voor het geval Whirlpool deze moeten onderzoeken. Voor niet-aangekomen leveringen, gelieve 10 werkdagen te wachten voor het geval er zich vertragingen hebben voorgedaan.
5. Alle prijzen van Whirlpool zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld en zijn exclusief verzendings- en verpakkingskosten. Indien u voor minder dan 20 EUR (incl. BTW) online bij Whirlpool aankoopt dan zullen wij u verzendings- en verpakkingskosten aanrekenen van 2,99 EUR (incl. BTW). Indien u voor meer dan 20 EUR (incl. BTW) aankoopt op onze website dan zal Whirlpool geen verpakkings- en verzendingskosten in rekening brengen.

Voorwaarden

Whirlpool Algemene Voorwaarden voor rechtstreekse verkoop in de EU-lidstaten en de landen die betrokken zijn bij de EU.
Algemene Voorwaarden

Ontdek onze acties

Voeg nog een product toe om te vergelijken

Vergelijk ( Producten)

Voeg nog een product toe om te vergelijken