Privacyverklaring Diensten betreffende Aangesloten Apparaten

Wij zijn blij met uw belangstelling in ons thuisapparaat dat is aangesloten op de Wifi ("Aangesloten Apparaat"). Whirlpool Group (zoals hierna gedefinieerd) neemt uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en wij hechten grote waarde aan het verbeteren van uw klantervaring met inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Hieronder treft u onze Privacyverklaring aan voor Apparaten die zijn Aangesloten op het Wifi-netwerk, waarin tevens wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wanneer uw Aangesloten Apparaat is verbonden met Whirlpool’s netwerk van Aangesloten Apparaten, dan kan deze informatie verzenden aan Whirlpool en u diensten leveren en meldingen sturen.

Daarnaast kunt op uw mobiele toestel softwareapplicaties gebruiken die door Whirlpool geleverd zijn (de "Applicatie" of "Applicaties") om uw Aangesloten Apparaat op afstand te beheren en om toegang te hebben tot daarmee verband houdende functies en diensten. Deze Privacyverklaring geldt voor uw gebruik van het Aangesloten Apparaat en de Applicaties (gezamenlijk de "Diensten betreffende Aangesloten Apparaten").

Gezien het bovenstaande is Whirlpool Nederland BV, een vennootschap opgericht naar Nederlandse recht, onderdeel van de Whirlpool Group ("Whirlpool Group"), met statutaire vestiging te Heerbaan 50-52, 4817 NL Breda, e-mail: data_protection_emea@whirlpool.com ("Whirlpool", "ons" or "wij"), in haar hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, voornemens personen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de gebruikers ("Gebruikers", "u" of "uw"), informatie te verschaffen over de werkwijzen die worden gebruikt voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens voor het gebruik van de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten in overeenstemming met Verordening (EU) 679/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG) ("Verordening") en alle overige toepasselijke lokale wet- en regelgeving.


INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN Wij verzamelen (1) persoonsgegevens die u vrijwillig met ons gedeeld hebt, (2) informatie die automatisch wordt verzameld door Whirlpool en (3) gebruiksgegevens.
Wij verzamelen geen speciale categorieën van persoonsgegevens in verband met u (bijvoorbeeld gezondheids- of strafrechtelijke gegevens).
Voor meer informatie klik hier

HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS? De belangrijkste reden waarom wij gegevens over u verzamelen is zodat u de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten kunt gebruiken, kunt reageren op verzoeken en voor uw interactie met onze diensten.
Uitsluitend met uw voorafgaande toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens eveneens gebruiken om u gepersonaliseerde marketingberichten te sturen, waaronder aanbiedingen en kortingen van ons en van onze vertrouwde partners.
Voor meer informatie klik hier

OP WELKE GRONDEN GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS? Wij gebruiken uw gegevens zodat u de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten kunt gebruiken.
Uw persoonsgegevens worden ook verzameld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om de gerechtvaardigde belangen van Whirlpool veilig te stellen.
Voor meer informatie klik hier

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS? Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het beoogde doel.
Voor meer informatie klik hier

WAT DOEN WIJ OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN? De veiligheid van uw gegevens is onze prioriteit. Hiervoor hebben wij passende administratieve, technische en fysieke maatregelen ingevoerd om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en onbevoegd(e) gebruik, openbaarmaking of wijziging.
Voor meer informatie klik hier

MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS? Wij kunnen uw gegevens delen met (1) dienstverleners, (2) onze gelieerde ondernemingen en (3) overheden, indien de toepasselijke wetgeving dat toestaat.
Na uw voorafgaande toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met onze vertrouwde partners ten behoeve van hun marketingdoeleinden.
Voor meer informatie klik hier

OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS BUITEN DE EER Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In elk geval zorgen wij er altijd voor dat passende en geschikte waarborgen in overeenstemming met de Verordening worden geïmplementeerd.
Voor meer informatie klik hier

HOE KUNT U UW VOORKEUREN EN SERVICEBERICHTEN VERANDEREN? Desgewenst kunt u via uw account uw voorkeuren, berichten of instellingen op vele manieren wijzigen.
Voor meer informatie klik hier

UW RECHTEN U hebt onder meer het recht uw persoonsgegevens in te zien, te integreren, te actualiseren, te wijzigen en te verwijderen.
Voor meer informatie klik hier

CONTACT MET ONS U kunt contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres data_protection_emea@whirlpool.com. Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen of actualiseren om te voldoen aan de toepasselijke wetten.


1. SOORT PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Whirlpool verwerkt de volgende categorieën gegevens:


 1. Persoonsgegevens die rechtstreeks aan Whirlpool zijn verstrekt

  Wanneer u uw Aangesloten Apparaat registreert, verstrekt u Whirlpool de volgende persoonsgegevens: naam, achternaam, woonadres en/of domicilie, e-mailadres en mobiel telefoonnummer.
  Wij gaan ervan uit dat de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken ten behoeve van deze Verklaring daadwerkelijk van u afkomstig zijn, hoewel wij niet kunnen uitsluiten dat deze eveneens betrekking op andere personen kunnen hebben. In dat geval bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van deze gegevens aan ons.


 2. Informatie die automatisch wordt verzameld door Whirlpool

  Na registratie van uw Aangesloten Apparaat verzamelt Whirlpool eveneens periodiek automatisch de volgende soorten informatie uit de volgende bronnen:

  • Aangesloten Apparaat: ID van uw Aangesloten Apparaten (onder andere model en serienummer), bron IP-adres, apparaatstatus (bijvoorbeeld koelkasttemperatuur, waterfilterstatus) en storings-/foutcodes (bijvoorbeeld "deur open");

  • Andere toestellen: wanneer u ervoor kiest dat toestellen van derden, zoals slimme meters (smart meters), uw energieverbruik beheren om andere functies van gerelateerde Aangesloten Apparaten te gebruiken, dan kan Whirlpool informatie verzamelen over bijvoorbeeld uw totale energieverbruik thuis, het energieverbruik van uw Aangesloten Apparaat en de tarieven voor elektra en gas van uw nutsbedrijf (of de algemene tarieven in uw regio). Deze informatie kan ook persoonsgegevens omvatten en deze vallen onder het privacybeleid en de privacyprocedures van de desbetreffende derde leveranciers.

  • Applicaties: wanneer u de Applicaties gebruikt, zal Whirlpool automatisch bepaalde informatie over uw bezoek en acties die u verricht binnen de Applicatie verzamelen en opslaan, zoals veranderingen aan uw accountinstellingen en bewerkingen die zijn gedaan op uw Aangesloten Apparaat.

 3. Verzending van gegevens betreffende Aangesloten Apparaten

  Indien u liever niet wilt dat Whirlpool gegevens van uw Aangesloten Apparaat verzamelt, dan moet u uw Aangesloten Apparaat afmelden (afsluiten) van uw draadloze router EN de knop voor draadloze verbinding op uw apparaat op ‘uit’ zetten. Met het afmelden (afsluiten) van uw Aangesloten Apparaat schakelt u tevens uw gebruik van de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten uit, ook al blijft uw account van de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten actief. Wanneer u alleen uw account voor Diensten betreffende Aangesloten Apparaten uitschakelt, maar uw Aangesloten Apparaat niet afmeldt (afsluit), worden de gegevens zonder uw persoonsgegevens en die daar geen verband mee houden en waaruit uw identiteit niet herleid kan worden, nog steeds verzonden naar Whirlpool.

 4. Overige toestelgegevens

  Optionele diensten die u via de Applicatie activeert, waaronder diensten in verband met toestellen van derden (bijvoorbeeld slimme meters (smart meters) voor diensten om het energieverbruik te beheren) kunt u te allen tijde uitschakelen via de Applicatie.


2. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING


Indien van toepassing zullen wij uw persoonsgegevens die wij hebben verzameld of die zijn verstrekt verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. voor administratie en boekhouding;

 2. voor het aan u leveren van de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten, waaronder berichten voor ondersteuning en onderhoud en functionele communicatie voor het gebruik van uw account of apparaat, waaronder in verband met klantendiensten en de garantie;

 3. met inachtneming van de wettelijke bepalingen en regelgeving en het afdwingen van eigen rechten bij de rechter;

 4. na uw voorafgaande toestemming en onverminderd Whirlpool's gerechtvaardigde belang, het elektronisch aan u toesturen van gepersonaliseerde marketingberichten in verband met onze producten en diensten (o.a. e-mail, SMS, MMS, berichten via sociale netwerken, mobiele applicaties);

 5. na uw voorafgaande toestemming, voor het delen van uw persoonsgegevens voor gepersonaliseerde marketingberichten met onze geselecteerde vertrouwde partners zoals beschreven in onderstaand artikel 6; en

 6. tenzij u hier niet voor kiest, om telefonisch (persoonlijk) en per post contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden;

 7. om u klantenserviceberichten te sturen met betrekking tot producten die u geregistreerd hebt of waar u interesse in getoond hebt voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;

 8. om uw gegevens uitsluitend in anonieme en geaggregeerde vorm te delen met (i) onze zakelijke partners en/of derden voor onderzoek en ontwikkeling, en (ii) andere consumenten om hen te helpen hun energieverbruik te vergelijken met andere Gebruikers van Aangesloten Apparaten. Hiertoe kan Whirlpool deze samengevoegde gegevens bewaren gedurende een redelijke tijd nadat u uw account voor Diensten betreffende Aangesloten Apparaten hebt gedeactiveerd of de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten niet meer gebruikt;

 9. om u binnen de Applicatie suggesties te geven voor het verbeteren van de prestaties van de Aangesloten Apparaten (bijvoorbeeld alternatieve cycli of energieverbruik, welke producten u kunt gebruiken om het apparaat optimaal te laten werken of om de prestaties te verbeteren, toe te voegen accessoires of onderdelen, te verbeteren of te herstellen functionaliteiten et cetera) of links waarmee u informatie op internet kunt vinden met suggesties voor producten of diensten;

 10. aftersales en klantenservice betreffende het Aangesloten Apparaat of de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten, de Applicatie of de Applicaties, alsook voor het doen van marktonderzoeken op basis van samengevoegde of geanonimiseerde persoonsgegevens;

 11. het uitvoeren van activiteiten die nuttig zijn voor de overdracht van bedrijfsactiviteiten en bedrijfstakken, overnames, fusies, splitsingen of andere omvormingen en voor de uitvoering van deze transacties.


3. WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING


 1. Het verstrekken van de persoonsgegevens voor de doeleinden onder artikel 2, lid a) en b) is noodzakelijk voor het activeren en voor uw gebruik van de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten.

 2. Het verstrekken van de persoonsgegevens voor de doeleinden vonder artikel 2, lid c), is verplicht, aangezien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

 3. Het verstrekken van uw persoonsgegevens ten behoeve van de doeleinden onder artikel 2, lid d) en e), is optioneel. Wanneer u geen toestemming geeft, kunnen Whirlpool, de bedrijven van de Whirlpool Group en/of vertrouwde partners u geen gepersonaliseerde marketingberichten sturen via geautomatiseerde middelen. In elk geval zullen wij, na intrekking van de toestemming van Gebruikers, de persoonsgegevens niet meer gebruiken ten behoeve van de bovenstaande leden d) en e);

 4. Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden onder artikel 2, lid f), g), h), i), j) en k) is noodzakelijk voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Whirlpool en de Whirlpool Group, die zijn afgewogen tegen uw belangen.

Wij kunnen eveneens, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens, uw elektronische contactgegevens (e-mail, telefoonnummer) die wij verzameld hebben in het kader van een product of dienst gebruiken om u gepersonaliseerde marketingberichten in verband met soortgelijke producten of diensten te sturen. In dat geval kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik van uw elektronische contactgegevens door op de link “uitschrijven” onderaan de e-mail / SMS te klikken telkens wanneer het gepersonaliseerde marketingbericht is verstuurd, of volgens onderstaand artikel 10 van deze Privacyverklaring.


4. BEWAREN VAN GEGEVENS


Whirlpool zal de persoonsgegevens verwerken zolang dit noodzakelijk is voor het bereiken van de beoogde doelstellingen volgens bovenstaand artikel 3. In elk geval gelden de volgende bewaarperioden:

 1. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 3, lid a), b) en c), zullen worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving;

 2. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 3, lid d), e), f) en g) zullen worden bewaard gedurende de maximale bewaarperiode voor gegevens volgens het bepaalde in de toepasselijke wetgeving en zullen in elk geval worden verwijderd wanneer u uw toestemming intrekt;

 3. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 3, lid f), zullen worden bewaard zolang als Whirlpool passend acht, ongeacht enige toepasselijke bepaling, gezien de aard van de anonieme/geaggregeerde gegevens, en derhalve niet onderworpen zijn aan de Verordening, noch aan enige andere toepasselijke wet- of regelgeving;

 4. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 3, lid g), h) en i), zullen worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor het behartigen van de wettelijke belangen van Whirlpool.

Wij wijzen erop dat de bewaarperioden voor gegevens wisselend kunnen zijn, afhankelijk van de toepasselijke lokale wetgeving.


5. PROCEDURES VOOR DE GEGEVENSVERWERKING


Uw persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van Informatietechnologie en/of papieren middelen en worden beschermd door adequate beveiligingsapparatuur dat geschikt is om de geheimhouding en veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. In het bijzonder hanteert Whirlpool de adequate administratieve, technische, persoonlijke en fysieke middelen die zijn bedoeld persoonsgegevens veilig te stellen tegen verlies, diefstal alsmede tegen onbevoegd gebruik en/of openbaarmaking van of veranderingen in de persoonsgegevens.


6. COMMUNICEREN VAN GEGEVENS


Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend delen met onze vertrouwde partners, zoals onze verleners van uitgebreide garanties, die deze willen gebruiken voor marketingdoeleinden als zelfstandige verantwoordelijken, nadat wij u specifiek hieromtrent geïnformeerd hebben en u ons specifiek toestemming daarvoor hebt gegeven. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 1. bedrijven van de Whirlpool Group binnen de EER en buiten de EER, deze partijen zijn verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw gegevens;

 2. door ons zorgvuldig geselecteerde leveranciers binnen de EER en buiten de EER, zoals callcenter operators, vervoerders, dienstverleners of technici die zijn aangewezen ter ondersteuning, en andere leveranciers die namens ons werken als verwerker voor de doeleinden als beschreven in deze Privacyverklaring;

 3. andere derden als onderdeel van een zakelijke transactie zoals een fusie of de verkoop van activa.

In de bovenstaande gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan onze voorschriften betreffende privacy en -beveiliging en is het hen niet toegestaan persoonsgegevens die zij van ons ontvangen voor andere doeleinden te gebruiken.
Uw persoonsgegevens worden bewaard op IBM-servers in de EU. Mocht een overdracht buiten de EER plaatshebben, dan zullen wij passende waarborgen implementeren, in overeenstemming met de Verordening. Zie artikel 7 hieronder.


7. EU-US-PRIVACY SHIELD EN SWISS-US-PRIVACY SHIELD


Whirlpool Corporation maakt deel uit van en heeft zich gecertificeerd onder de regels van het EU-US- en Swiss-US- Privacy Shield. Whirlpool Corporation verplicht zich om alle persoonsgegevens die zij ontvangt uit lidstaten van de EU en Zwitserland te onderwerpen aan de toepasselijke beginselen van de Privacy Shields. Zie voor meer informatie over de Privacy Shield-regels de Privacy Shield-lijst van het U.S. Department of Commerce.

Whirlpool Corporation is op grond van de Privacy Shields verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die deze ontvangt en vervolgens overdraagt aan derden die namens haar optreden als vertegenwoordiger. Whirlpool Corporation houdt zich aan de Privacy Shield-beginselen voor alle verdere doorgiften van persoonsgegevens vanuit de EU en Zwitserland, waaronder de aansprakelijkheidsbepalingen in het kader van de verdere doorgifte.

Met betrekking tot persoonsgegevens die worden ontvangen of overgedragen op basis van de Privacy Shiels, is Whirlpool onderworpen aan de toezichthoudende handhavingsbevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission.

In bepaalde situaties moet de Whirlpool Group wellicht persoonsgegevens openbaar maken om te voldoen aan wettige verzoeken door de overheid, onder meer om te voldoen aan nationale eisen met betrekking tot beveiliging en wetshandhaving.

Wanneer u van mening bent dat wij u niet naar tevredenheid hebben gerust gesteld wat betreft privacy of het gebruik van uw gegevens met betrekking tot de Privacy Shields, dan kunt u (kosteloos) contact opnemen met onze in de VS gevestigde onafhankelijke geschillenbeslechter op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde omstandigheden, zoals beschreven op de Privacy Shield-website, kunt u het recht hebben u te beroepen op bindende arbitrage wanneer andere mogelijkheden to geschillenbeslechting uitgeput zijn.


8. MINDERJARIGEN


Whirlpool richt zich niet op personen onder de 18 jaar, noch verzamelt Whirlpool bewust persoonsgegevens van mensen jonger dan 18 jaar.


9. VOORKEUREN EN SERVICEBERICHTEN


 1. Meldingen over Aangesloten Apparaten


  U kunt ervoor kiezen meldingen te ontvangen via de Applicatie (bijvoorbeeld meldingen betreffende het voltooien van een cyclus of wanneer de deur van uw koelkast niet goed gesloten is) als onderdeel van de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten. U kunt uw voorkeuren met betrekking tot deze meldingen veranderen, met inbegrip van meldingen om deze meldingen te ontvangen of uit te schakelen, door via de Applicatie in te loggen op uw account voor de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten.

 2. Deactivering (uitschrijving) van uw account


  U kunt uw account te allen tijde deactiveren (uitschrijven) door te e-mailen naar data_protection_emea@whirlpool.com. Wanneer u uw account deactiveert, worden verzamelde gegevens betreffende uw Aangesloten Apparaat en uw gebruik van de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten door Whirlpool en/of Whirlpool Group in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm bewaard voor enkele van de doeleinden als beschreven in bovenstaand artikel 2. Dit betekent dat deze niet meer geassocieerd zijn met uw persoonsgegevens en derhalve onomkeerbaar geanonimiseerd zijn. Door uw account voor Diensten betreffende Aangesloten Apparaten te deactiveren ontvangt u geen verdere meldingen, diensten en acties meer met betrekking tot uw Aangesloten Apparaat.

 3. De Applicatie(s) uitschakelen


  U kunt er ook voor kiezen de Applicatie uit te schaken door de installatie op uw toestel ongedaan te maken. In het laatste geval wijzen wij erop dat het Aangesloten Apparaat uw informatie blijft verzenden, al ontvangen wij die niet. Derhalve is het van belang dat u de Wifi op het Aangesloten Apparaat uitschakelt wanneer u wilt dat wij uw gegevens niet meer verzamelen.

 4. Serviceberichten en andere veiligheidsmeldingen


  Zolang u de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten niet hebt afgemeld, houdt Whirlpool het recht om contact met u op te nemen in geval van een veiligheidsmelding of servicebericht voor uw Aangesloten Apparaat, zoals meldingen of terugroepacties van een product, ongeacht de door u opgegeven privacyvoorkeuren.10. RECHTEN VAN BETROKKENEN


U kunt te allen tijde kosteloos de volgende rechten (laten) uitoefenen:


 1. het recht geïnformeerd te worden over de doeleinden en methoden van het verwerken van uw persoonsgegevens;

 2. het recht van inzage in uw persoonsgegevens (algemeen bekend als “verzoek tot inzage betrokkene”). Op deze wijze kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u hebben;

 3. het recht om actualisatie of rectificatie te vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Op deze manier kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die wij van u hebben, laten corrigeren. Eventueel kunnen wij de accuraatheid van de nieuw verstrekte gegevens nagaan;

 4. het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Op deze wijze kunt u ons verzoeken om gegevens die wij verwerken waarvoor geen goede reden bestaat, te verwijderen of te verplaatsen. Tevens hebt u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens waarover u met succes uw recht van bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend, of wanneer wij uw persoonsgegevens moeten verwijderen voor de naleving van lokale wetgeving, te verwijderen of te verplaatsen. NB: mogelijk kunnen wij niet altijd voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, vanwege specifieke juridische redenen, waarover u, indien van toepassing ten tijde van uw verzoek wordt geïnformeerd;

 5. het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens in sommige specifieke gevallen te beperken;

 6. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking - geheel of gedeeltelijk - wanneer sprake is van wettelijke gronden. Wij wijzen erop dat in deze gevallen de Vennootschap mogelijk de Diensten betreffende Aangesloten Apparaten niet aan u kan leveren;

 7. waar wij toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, ook door op de optie ‘uitschrijven’ onderaan onze marketingberichten te klikken;

 8. het recht van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens aan u of aan een andere provider. Wij zullen uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aanleveren aan u of aan een door u gekozen derde;

 9. het recht om contact met ons op te nemen via data_protection_emea@whirlpool.com; en

 10. het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale toezichthouder of de bevoegde rechter.


Wanneer u de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, of wanneer u vragen hebt over de persoonsgegevens die wij van u verwerken, neem dan contact met ons op via data_protection_emea@whirlpool.com of per post naar: Whirlpool Nederland BV, Heerbaan 50-52, 4817 NL Breda, ter attentie van de Data Protection Office.11. WIJZIGINGEN EN ACTUALISATIES


Deze Privacyverklaring wordt regelmatig herzien. Deze Privacyverklaring is voor het laatst geactualiseerd in mei 2018.

Voeg nog een product toe om te vergelijken

Vergelijk ( Producten)

Voeg nog een product toe om te vergelijken