Gebruiksvoorwaarden Beko Europe voor Apparaat met Wi-Fi Diensten

I. INLEIDING

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u uw Apparaat met Wi-Fi en bijbehorende softwareapplicaties en diensten gaat gebruiken.

Dank u dat u hebt gekozen voor een huishoudelijk apparaat met wifi-verbindingsmogelijkheid (“Apparaat met Wi-Fi”) van Beko Europe. Beko Europe is 's werelds toonaangevende fabrikant en verhandelaar van belangrijke huishoudelijke apparatuur. Tot de merknamen die wij in Europa gebruiken, horen Whirlpool®, Indesit®, Bauknecht®, Hotpoint® en HotpointAriston®. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw Apparaat met Wi-Fi en bijbehorende Apparaat met Wi-Fi Diensten (zoals hierboven omschreven). Deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen naar Beko Europe Management SRL, een vennootschap naar het recht Nederlandse georganiseerd, met maatschappelijke zetel te Via Varesina n.204, 20156 Milano (MI), Italy, met een BTW-nummer IT00693740425 (hierna te noemen "Beko Europe", "wij", " ons "," onze "), onderdeel van de Group (Group betekent de groep entiteiten waartoe Beko Europe behoort)

Uw Apparaat met Wi-Fi biedt u mogelijkheden om uw Apparaat met Wi-Fi te beheren en te onderhouden. Als uw Apparaat met Wi-Fi verbinding heeft met het netwerk van Beko Europe voor Apparatuur met Wi-Fi, kan het informatie naar Beko Europe verzenden, waaronder activiteitencodes en foutcodes, en u meldingen sturen. Daarnaast kunt u gebruikmaken van software-applicaties die Beko Europe levert, zoals de gratis “Bauknecht B-Live”- of “Beko Europe 6th Sense Live”-app (de “Applicatie” of “Applicaties”) op uw mobiele apparaat om uw Apparaat met Wi-Fi op afstand te bedienen en toegang te hebben tot bijbehorende functies en diensten. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van dergelijke diensten en Applicaties (samen de “Apparaat met Wi-Fi Diensten”).

Om gebruik te kunnen maken van de Apparaat met Wi-Fi Diensten moet uw Apparaat met Wi-Fi zijn verbonden met een draadloze internetverbinding. U bent zelf verantwoordelijk voor de installatie van en het onderhoud aan de draadloze internetverbinding op de locatie waar ook uw Apparaten met Wi-Fi staan opgesteld. Ook dient u de Applicatie te installeren op een of meer compatibele mobiele apparaten en een account bij Beko Europe op te zetten.

U dient akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van Beko Europe voor Apparaat met Wi-Fi Diensten (de “privacyverklaring”) om de Apparaat met Wi-Fi Diensten te kunnen gebruiken. Door via de Applicatie akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden en door uw gecontinueerd gebruik van een Apparaat met Wi-Fi Diensten verbindt u zich aan deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u volstrekt niet of deels niet instemt met deze Gebruiksvoorwaarden en niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en/of de privacyverklaring, hebt u geen toegang tot de diensten met betrekking tot uw Apparaat met Wi-Fi.

Deze Gebruiksaanwijzingen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Bij een wijziging stellen wij u hiervan via de Applicatie op de hoogte. U wordt dan geïnformeerd over de wijzigingen en welke keuzes u eventueel hebt of welke maatregelen u kunt treffen. Indien u na een dergelijke melding gebruik blijft maken van de Apparaat met Wi-Fi Diensten, of indien u actief akkoord gaat met wijzigingen, betekent dit dat u met deze wijzigingen instemt. Indien u besluit om niet akkoord te gaan met de wijzigingen, kunt u op elk moment gebruik van de Apparaat met Wi-Fi Diensten staken.


II. WAT DE APPARAAT MET WI-FI DIENSTEN U BIEDEN

Met de Apparaat met Wi-Fi Diensten kunt u meldingen ontvangen over uw Apparaat met Wi-Fi (bijv. dat de deur openstaat of dat het wasprogramma is voltooid), kunt u uw Apparaat met Wi-Fi zo programmeren dat het in werking wordt gezet zodra het lage tarief ingaat en kunt u uw Apparaat met Wi-Fi via de Applicatie op afstand bewaken, naast vele andere mogelijkheden en voordelen. De specifieke Apparaat met Wi-Fi Diensten staan meer gedetailleerd beschreven in de gebruikershandleiding voor uw Apparaat met Wi-Fi. Beko Europe kan mogelijk in de loop van de tijd de specifieke kenmerken van de Apparaat met Wi-Fi Diensten wijzigen. Bij belangrijke wijzigingen wordt u hierover geïnformeerd.

III. UW GEBRUIK VAN APPARAAT MET WI-FI DIENSTEN

 1. Algemeen

  Om gebruik te kunnen maken van de Apparaat met Wi-Fi Diensten dient u zich via de Applicatie aan te melden voor een account en akkoord te gaan met de privacyverklaring. Door gebruik te maken van de Apparaat met Wi-Fi Diensten gaat u akkoord met het volgende: (a) u geeft uw juiste contactgegevens en overige informatie waar Beko Europe om vraagt, (b) als er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot uw contactgegevens dan geeft u deze meteen door; en (c) u gebruikt het Apparaat met Wi-Fi zoals voorgeschreven in de bijbehorende gebruikersaanwijzing.

 2. Gegevensverbruik

  Apparaten met wifi-verbindingsmogelijkheid maken gebruik van uw draadloze internetverbinding om u Apparaat met Wi-Fi Diensten te kunnen bieden. Daarnaast maken dergelijke meldingen en applicaties, als u ervoor kiest om meldingen via de Applicatie te ontvangen, gebruik van uw mobiele gegevensverbinding om u de diensten te kunnen leveren. Al dit gebruik betekent dat er een bepaalde hoeveelheid gegevens via de door u gebruikte verbindingen wordt verzonden. U dient daarom te beschikken over een passende databundel van uw aanbieder van draadloos internet op de locatie waar uw Apparaat met Wi-Fi staat opgesteld alsmede een passende databundel bij uw aanbieder van mobiele telefonie. Raadpleeg daarom de databundel die u bij uw internetaanbieder of aanbieder van mobiele telefonie hebt om vast te stellen welke eventuele kosten voor gegevensoverdracht, gegevensoverdrachtlimieten, beperkingen zoals toegestaan gebruik en andere voorwaarden en bepalingen van gebruik van toepassing zijn. Beko Europe is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die uw internetaanbieder of aanbieder van mobiele telefonie bij u in rekening brengt.

 3. Overdracht van uw Apparaat met Wi-Fi

  Indien u uw Apparaat met Wi-Fi doorverkoopt aan een andere persoon, dient u via de Applicatie uw account voor Apparaat met Wi-Fi Diensten onmiddellijk te wijzigen. De nieuwe gebruiker dient een afzonderlijk, nieuw account bij Beko Europe te registreren om gebruik te kunnen maken van de Apparaat met Wi-Fi Diensten.

 4. Niet-toegestaan gebruik

  Het is niet toegestaan om de Apparaat met Wi-Fi Diensten te gebruiken op een wijze:

  • die intimiderend, gewelddadig, grof, lasterlijk, smadelijk, bedrieglijk, onfatsoenlijk of anderszins onwettig of onbehoorlijk is;
  • waarmee toegang wordt verkregen tot persoonlijke informatie van andere personen en dergelijke informatie wordt verzameld of opgeslagen;
  • waarmee de rechten van andere personen worden geschonden of hierop inbreuk wordt gemaakt, met inbegrip van het recht van een andere persoon op privacy;
  • waarmee een identiteit wordt gefingeerd in de hoedanigheid van een persoon, bedrijf, entiteit of IP-adres (bijv. IP-spoofing);
  • die inhoudt dat er materiaal wordt geüpload, gepubliceerd, per e-mail wordt verzonden of anderszins beschikbaar wordt gemaakt waarvan het recht om dit beschikbaar te maken u niet toekomt;
  • die commercieel van aard is, met inbegrip van bijvoorbeeld advertenties, reclame- of marketingmateriaal of spam, phishing of overige ongevraagde berichten;
  • waarmee ongeautoriseerde toegang wordt verkregen - of waarmee gepoogd wordt om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen - tot de Apparaat met Wi-Fi Diensten of enige Apparaat met Wi-Fi Diensten, de daarmee verbonden computers en netwerken of gebruikersgegevens of waarmee op overige wijze het gebruik of de werking van de Apparaat met Wi-Fi Diensten wordt gewijzigd of deze worden verstoord;
  • waarmee ongeautoriseerde toegang wordt verkregen - of waarmee gepoogd wordt om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen - tot de firmware of software van een Apparaat met Wi-Fi, inclusief door middel van het nabouwen (“reverse engineering”) van firmware of het installeren van firmware die niet door Beko Europe is goedgekeurd;
  • waardoor de infrastructuur van Beko Europe of een van de zakelijke partners van Beko Europe in onredelijke en buitenproportionele mate wordt belast, waaronder ook het verzenden van spam wordt begrepen of het gebruik van technieken voor het verzenden van ongevraagde e- mailberichten;
  • waardoor er door Beko Europe beschikbaar gestelde content wordt gewijzigd, beschadigd of verwijderd;
  • die computervirussen of andere ontwrichtende of schadelijke bestanden of programma's bevat; of
  • die anderszins in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden.
 5. Software-updates

  De Apparaat met Wi-Fi Diensten, met inbegrip van de Applicaties, maken gebruik van software die Beko Europe nodig kan hebben of wenst te hebben voor updates of wijzigingen. Wij zullen dergelijke updates uitvoeren via standaardprocedures op het besturingssysteem van uw mobiele apparaat; u zult altijd worden gevraagd om dergelijke updates te accepteren om de Apparaat met Wi-Fi Diensten te kunnen blijven gebruiken.

IV. BEPERKINGEN VAN DE DIENST EN AFWIJZINGEN

 1. Algemene beperkingen

  Omdat uw Apparaat met Wi-Fi communiceert met Beko Europe door informatie draadloos en via het internet te verzenden: (a) ontvangt u alleen meldingen in verband met uw Apparaat met Wi-Fi nadat u een verbinding tot stand hebt gebracht met uw Apparaat met Wi-Fi en u uw Apparaat met Wi-Fi hebt geregistreerd; en (b) zijn de Apparaat met Wi-Fi Diensten niet beschikbaar wanneer uw internetverbinding, draadloze verbinding of mobieletelefoonverbinding niet of niet goed werkt.


 2. Nauwkeurigheid van resultaten en gegevens

  U verklaart dat u zich ervan bewust bent dat de beschikbaarheid van Apparaat met Wi-Fi Diensten kan worden beperkt door factoren die buiten de macht van Beko Europe liggen, zoals de mate waarin u zelf zorgt dat uw Apparaat met Wi-Fi in goed onderhouden staat verkeert zoals staat omschreven in de bijbehorende gebruikershandleiding, de prestaties van het draadloos netwerk, de beschikbaarheid van het internet, omgevingsfactoren (zoals gebouwen, het weer, geografie en topografie), atmosferische omstandigheden en andere factoren met betrekking tot het gebruik van internet of satellieten en satellietgegevens; bovendien zijn de Apparaat met Wi-Fi Diensten gezien hun aard afhankelijk van door derden geboden software en beschikbaarheid van het internet. Het bovenstaande in aanmerking nemende staat Beko Europe niet in voor de ononderbroken beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van gegevens, informatie, materialen of content die in het kader van de Apparaat met Wi-Fi Diensten worden verstrekt.

 3. Opslag van gegevens

  Beko Europe slaat bepaalde gegevens over uw gebruik van de Apparaat met Wi-Fi Diensten op voor zolang als nodig is om te voldoen aan de wet of ten behoeve van onze geïdentificeerde zakelijke behoeften en beoogde doelen in verband met de Apparaat met Wi-Fi Diensten zoals beschreven in de privacyverklaring.

 4. Verzending van gegevens

  Beko Europe zal er te allen tijde op toezien dat de gegevens die u aan Beko Europe verstrekt veilig zijn en zal redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Echter, het verzenden van informatie via draadloze netwerken of via het internet brengt altijd enig risico met zich mee. Daarom verklaart u dat u zich ervan bewust bent dat de door u verzonden gegevens, wanneer u gebruikmaakt van de Apparaat met Wi-Fi Diensten, op illegale wijze kunnen worden onderschept door anderen. Beko Europe kan niet instaan voor de veiligheid en privacy van gegevens die draadloos of via het internet worden verzonden en is niet aansprakelijk voor onvoldoende beveiligde netwerken of apparaten waarover Beko Europe geen controle heeft of voor eventueel verlies van privacy of gegevens in verband met communicatie via dergelijke netwerken.

 5. Overige bepalingen

  De Apparaat met Wi-Fi Diensten worden geleverd op eigen baat en schade en in de beschikbare staat. De door het Apparaat met Wi-Fi gemelde foutcodes zijn niet bedoeld om het aanbevolen regelmatig onderhoud aan uw Apparaat met Wi-Fi, zoals vermeld in de gebruikershandleiding van uw Apparaat met Wi-Fi, overbodig te maken en zijn geen vervanging voor een veilig en verantwoord gebruik van uw Apparaat met Wi-Fi. U mag niet op de Apparaat met Wi-Fi Diensten (ook niet op eventuele storingsmeldingen) vertrouwen als middel voor brandpreventie of ter voorkoming van andere ongevallen of schade. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Apparaat met Wi-Fi veilig te gebruiken en uw Apparaat met Wi-Fi in goede werkende staat te houden en in overeenstemming met uw gebruikershandleiding. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan uw Apparaat met Wi-Fi, schade aan eigendommen, lichamelijk letsel en/of ernstig letsel waarvoor Beko Europe niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

V. NALEVING VAN VOORWAARDEN

U bent er zelf als enige verantwoordelijk voor dat niet alleen u, maar ook alle andere - al of niet door u geautoriseerde - gebruikers van uw Apparaat met Wi-Fi en/of uw account voor de Apparaat met Wi-Fi Diensten, zich houden aan deze Gebruiksvoorwaarden.

VI. PRIVACY

De privacyverklaring is te lezen via de Applicatie. Om u aan te kunnen melden voor de Apparaat met Wi- Fi Diensten moet u akkoord gaan deze privacyverklaring. Het is niet verplicht om akkoord te gaan met de privacyverklaring. Maar het is nodig als u een geregistreerd account wilt aanmaken. De privacyverklaring regelt hoe de door u verstrekte informatie, de van uw Apparaat met Wi-Fi verkregen gegevens en de op basis van uw gebruik van de Apparaat met Wi-Fi Diensten verkregen informatie mogen worden verzameld, gebruikt, bekendgemaakt en gedeeld in overeenstemming met toepasselijke Europese en plaatselijke wetgeving.

VII. INTELLECTUELE EIGENDOM

Beko Europe en de licentiehouders van Beko Europe zijn eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken en alle overige intellectuele-eigendomsrechten voor alle content die door en op basis van de Apparaat met Wi-Fi Diensten worden weergegeven. Niets van dit materiaal of deze content mag worden gereproduceerd, gewijzigd, of gebruikt, noch mogen er afgeleide werken van worden gecreëerd, en niets van dit materiaal of deze content mag worden weergegeven, vormgegeven, verricht, gepubliceerd, gedistribueerd, verspreid, verzonden, uitgezonden of gecirculeerd ten behoeve van derden (en dit geldt eveneens voor het weergeven of verspreiden van het materiaal via een website van een derde) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beko Europe; de Apparaat met Wi-Fi Diensten mogen derhalve alleen worden gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

VIII. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, SCHADELOOSSTELLING

 1. Beperkte aansprakelijkheid

  U gaat ermee akkoord en verklaart dat:

  1. de Apparaat met Wi-Fi Diensten worden geleverd op eigen baat en schade en in de beschikbare staat;
  2. u, behoudens door de TOEPASSELIJKE WETGEVING opgelegde beperkingen en overeengekomen zijnde dat niets in deze Gebruiksvoorwaarden de aansprakelijkheid van Beko Europe voor fraude, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag, overtreding van regels met betrekking tot de openbare orde of voor persoonlijk of dodelijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen in die gevallen waar de wet uitsluiting van aansprakelijkheid niet toestaat, wegneemt of beperkt of mag worden uitgelegd als zou een zodanige wegneming of beperking worden beoogd, Beko Europe, de Group, tussenpersonen, werknemers en contractanten van Beko Europe vrijwaart van alle vorderingen, verplichtingen en schade in verband met de apparaat met Wi-Fi diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot vorderingen die ontstaan doordat de apparaat met Wi-Fi diensten deels of in het geheel niet werken, ook indien dit is veroorzaakt door aan Beko Europe, de Group, of tussenpersonen, werknemers en contractanten van Beko Europe toerekenbaar verzuim;
  3. u Beko Europe, de Group, of tussenpersonen, werknemers en contractanten van Beko Europe schadeloos stelt voor alle zodanige door derden ingestelde vorderingen zoals hierboven beschreven;
  4. u ermee instemt dat deze vrijwaring ook geldt voor elke partij die namens u een vordering instelt en dat geen enkele verzekeraar het recht van subrogatie kan doen gelden.

 2. Uitsluiting van gevolgschade

  Behoudens door TOEPASSELIJKE WETGEVING opgelegde beperkingen, zal noch Beko Europe, noch de Group, noch tussenpersonen, noch werknemers noch contractanten van Beko Europe aansprakelijk zijn jegens u of enige andere partij voor gevolgschade, indirecte schade, incidentele schade, buitengewone schade of punitieve schade (met inbegrip van, en zonder beperkingen, schade als gevolg van winstderving, gegevensverlies of niet-beschikbaarheid van diensten) in verband met de apparaat met Wi-Fi diensten, ook indien Beko Europe, de Group, of tussenpersonen, werknemers en contractanten van Beko Europe op de hoogte zijn van de mogelijkheid van zodanige schade.

 3. Schadeloosstelling

  U verklaart dat u Beko Europe, de Group en de aan Beko Europe gelieerde vennootschappen vrijwaart van elke vordering die voortkomt uit of verband houdt met uw handelingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw gebruik van de Apparaat met Wi-Fi Diensten en alle informatie die u verstrekt, verzendt of beschikbaar stelt via de Apparaat met Wi-Fi Diensten, verzuim om uw wachtwoorden en overige accountinformatie veilig te bewaren of schending van deze Gebruiksvoorwaarden of van enige toepasselijke wet- of regelgeving, of de rechten van derden.

IX. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

 1. Beëindiging door Beko Europe vanwege oneigenlijk gebruik

  Beko Europe is gerechtigd om op enig moment u de toegang tot alle of een deel van de Apparaat met Wi-Fi Diensten op te schorten of te beëindigen. Beko Europe is tevens gerechtigd om op enig moment en met voorafgaande kennisgeving de Apparaat met Wi-Fi Diensten te beëindigen vanwege verouderde technologie of overige redenen waardoor de Apparaat met Wi-Fi Diensten niet langer levensvatbaar zijn. Indien er om een van die redenen beëindiging plaatsvindt, zult u niet langer geautoriseerd zijn om de Apparaat met Wi-Fi Diensten te gebruiken of hiertoe toegang te hebben, en Beko Europe zal niet aansprakelijk zijn als gevolg van een zodanige beëindiging. In dat geval kunt u uw apparaten blijven gebruiken als een normaal apparaat, hoewel de Apparaat met Wi-Fi Diensten die verband houden met deze apparaten niet langer beschikbaar zullen zijn.


 2. Deactivatie van account door u

  U kunt op ieder moment uw Account deactiveren door te schrijven aan onze Privacy Officer. Het postadres dat staat vermeld in sectie 10 van de Privacy Verklaring. Als u uw account deactiveert, dan blijft Beko Europe de door Beko Europe verzamelde gegevens die betrekking hebben op uw Apparaat met Wi-Fi en uw gebruik van de Apparaat met Wi-Fi Diensten behouden, maar deze gegevens zijn dan niet langer gekoppeld aan uw persoonlijke informatie. Als u uw account voor de Apparaat met Wi-Fi Diensten deactiveert, ontvangt u niet langer meldingen die worden gedaan in het kader van de Apparaat met Wi-Fi Diensten. Indien u ervoor kiest om de wifi-verbinding van uw Apparaat met Wi-Fi in stand te houden nadat u uw account hebt gedeactiveerd, dan zal uw Apparaat met Wi-Fi bepaalde gebruiksgegevens van het apparaat aan Beko Europe blijven doorsturen. Als u niet wilt dat een dergelijke gegevensoverdracht plaatsvindt, dan dient u de verbinding tussen uw Apparaat met Wi-Fi en de draadloze router te verbreken en de knop voor de draadloze verbinding op uw apparaat op uit te zetten.

X. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Voor vragen of klachten over uw Apparaat met Wi-Fi of de Apparaat met Wi-Fi Diensten dient u zich te wenden tot de plaatselijke klantenservice. De contactgegevens daarvan vindt u in uw Applicatie of in de documentatie die is meegeleverd met uw Apparaat met Wi-Fi.