Garantievoorwaarden Whirlpool

Voorwaarden 5 jaar garantie op inbouwapparatuur

 

Geachte cliênt(e),

We willen u op de hoogte brengen van de voorwaarden ter verkrijging van 3 jaar verlengde garantie op inbouwapparatuur. lndien u vragen over deze 3 jaar verlengde garantie heeft, verzoeken we u vriendélijk contact op te nemen met onze Consumentenservice: 076-5306400.

 

3 extra jaren gemoedsrust

Whirlpool Nederland B.V., als importeur van Whirlpool, Bauknecht oÍ lndesít verleent u deze 3 jaar verlengde garantie. De ingangsdatum van de garantieperiode is de afleverdatum dle vermeld slaat op het leverings- of installatiedocument van de keukenleverancier. Na aÍloop van de fabrieksgarantie van 24 maanden heeft u de daarop volgende 36 maanden (3jaar) het recht op een verlengde garantie. Deze verlengde garantie geeft bij een storing het recht op vergoeding van arbeidsloon en de te veryangen onderdelen. ln het derde, vierde en vijfde jaar zal alleen het geldende voorrijtarief in rekening worden gebracht. Een storing is de openbaring van een technisch gebrek aan het apparaat waardoor normaal functioneren van het apparaat onmogelijk is.

 

Service !

De service wordt verleend door geschoolde service monteurs van Whirlpool of door Whirlpool geautoriseerde servicebedrijven. Hierbij worden originele onderdelen gebruikt. Om een reparatie-afspraak te maken, kunt u onze Consumentenservice bellen: 076-5306400. lndien een aanmelding van een storing niet leidt tot een vaststelling van één of andere storing door de service monteur, dan worden de geldende reparatietarieven in rekening gebracht.

 

Aanmelding

U komt in aanmerking voor de garantietermijn van vijf jaar, als u zich binnen één maand na levering of installatiedatum van vier of meer inbouwapparaten in één keuken, aangekocht bij één dealer, online registreert.

 

Garantiebepalingen

  • De garantie is alleen van toepassing bij normaal huishoudelijk gebruik en indien conform de installatie- en gebruiksvoorschriften is gehandeld.
  • De garantie geldt niet indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, externe factoren, onjuist gebruik, verwaarlozing, normale slijtage, of indien er ingrepen aan zijn verricht of reparatie is uitgevoerd door niet door ons erkende servicediensten. Daarbij wordt gratis reparatie en/of vervanging door glasbreuk, aan gloeilampen en aan accessoires uitgesloten.
  • Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik en gebreken die de werking ofwaarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie.
  • De garantie vervalt indien originele Whirlpool onderdelen zijn vervangen door niet originele Whirlpool onderdelen.
  • De onderdelen die onder garantie zijn vervangen, worden eigendom van Whirlpool.
  • Een inbouwapparaat dient volgens de meegeleverde montagevoorschriften te zijn geïnstalleerd. Bij verkeerde montage kunnen kosten voor het in- en uitbouwen van het apparaat, om de reparatie te verrichten, aangerekend worden. lndien herstel of vervanging van het defecte apparaat onredelijke hoge kosten met zich meebrengt, of het apparaat onherstelbaar is, heeft Whirlpool Nederland B.V. het recht een alternatieve genoegdoening aan te bieden.
  • lndien een gelijkwaardige vervanging van het apparaat wordt aangeboden, vraagt Whirlpool een vergoeding naar rato van de reeds verstreken gebruiksperiode. lndien een gelijkwaardige vervanging van het apparaat wordt aangeboden, gelieve het originele certiÍicaat terug te sturen met het nieuwe product- en serienummer, zodat we dit kunnen aanpassen en u een nieuw certificaat kunnen sturen.
  • Er worden geen kosten vergoed bij derving door uitval van het apparaat of een gevolgschade die direct of indirect door het apparaat is veroorzaakt.

 

Geldigheid van deze garantie

Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing voor apparaten die in Nederland zijn gekocht en geïnstalleerd. De garantie geldt alleen voor apparaten waarvoor een certificaat voor verlengde garantie is afgegeven en waarop het servicenummer (typeplaatje) van het betreffende apparaat is vermeld. lndien het typeplaatje is veranderd of onleesbaar of verwijderd is, vervalt de garantie. De garantie is overdraagbaar op eigenaar en adres. Gelieve het originele certificaat terug te sturen met juiste naam en adresgegevens, zodat we dit kunnen aanpassen en u een nieuw certificaat kunnen sturen.

Uw wettelijke rechten worden door deze garantievoorwaarden niet beperkt.

 

Correspondentie adres Whirlpool algemeen:

WHIRLPOOL NEDERLAND B.V.

Postbus 7112

48OO GC BREDA

Hulp nodig? Neem contact met ons op.

Niet gevonden wat je zocht? Neem dan contact op met onze consumentenservice.