Privacyverklaring

Wij zijn blij met uw belangstelling in ons bedrijf en onze producten. Whirlpool Group (zoals hieronder gedefinieerd) neemt uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en wij hechten grote waarde aan het verbeteren van uw klantervaring met inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Hieronder treft u onze Privacyverklaring aan, waarin tevens wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Gezien het bovenstaande is Whirlpool Nederland BV, een vennootschap opgericht naar Nederlandse recht, onderdeel van de Whirlpool Group (“Whirlpool Group”), met statutaire vestiging te Princenhagelaan 11, 4813 DA Breda, Nederland (“Whirlpool”, “ons” of “wij”), in haar hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, voornemens personen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de gebruikers (“Gebruikers”, “u” of “uw”), informatie te verschaffen over de werkwijzen die worden gebruikt voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 679/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG) (“Verordening”) en alle overige toepasselijke lokale wet- en regelgeving.


DE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN Wij verzamelen (1) persoonsgegevens die u vrijwillig met ons hebt gedeeld, (2) gegevens over uw activiteit op de Website en (3) informatie die is verstrekt of verzameld via andere bronnen.
Wij verzamelen geen speciale categorieën van persoonsgegevens in verband met u (bijvoorbeeld gezondheids- of strafrechtelijke gegevens).
Voor meer informatie klik hier

HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS? Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u de gevraagde diensten te leveren, inclusief maar niet beperkt tot de mogelijkheid om over de Website te surfen, te reageren op verzoeken en onze diensten te gebruiken.

Alleen met uw toestemming mogen wij uw persoonsgegevens ook verwerken om u commerciële mededelingen te sturen die op u zijn toegespitst, inclusief aanbiedingen en kortingen van ons en van onze betrouwbare partners (trusted partners).
Voor meer informatie klik hier

OP WELKE GRONDEN GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS? Wij gebruiken uw gegevens om u in staat te stellen de Website en de relevante diensten te gebruiken.
Uw persoonsgegevens worden ook verzameld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om de gerechtvaardigde belangen van Whirlpool te beschermen.
Zonder bepaalde gegevens kan het zijn dat wij niet in staat zijn u de diensten aan te bieden c.q. toegang te verlenen tot de Website.
Voor meer informatie klik hier

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de periode die strikt noodzakelijk is om de beoogde doelen van de verwerking te behalen.
Voor meer informatie klik hier

WAT DOEN WIJ OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN? De veiligheid van uw gegevens is onze prioriteit. Hiervoor hebben wij passende administratieve, technische en fysieke maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens veilig te stellen tegen verlies, diefstal en onbevoegd(e) gebruik, openbaarmaking of wijziging.
Voor meer informatie klik hier

MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS? Wij kunnen uw gegevens delen met (1) dienstverleners, (2) aan ons gelieerde ondernemingen, en (3) overheidsinstanties, indien dit is toegestaan door toepasselijke wetgeving.
Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met onze betrouwbare partners voor hun marketingdoeleinden.
Voor meer informatie klik hier

OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS BUITEN DE EER Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan betrokkenen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij zorgen er in ieder geval voor dat passende en adequate waarborgen worden geïmplementeerd in overeenstemming met de Verordening.
Voor meer informatie klik hier

UW RECHTEN U hebt onder andere het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te integreren, te actualiseren, te wijzigen en te verwijderen.
Voor meer informatie klik hier

CONTACT MET ONS U kunt contact met ons opnemen door ons een e-mail te sturen op data_protection_emea@whirlpool.com. Wij kunnen deze Privacyverklaring eveneens wijzigen of actualiseren om te voldoen aan de toepasselijke wetten.


1. SOORT PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Whirlpool verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens: u kunt contact met ons opnemen via ons 'Contact met ons'-formulier. Wij kunnen deze Privacyverklaring eveneens wijzigen of actualiseren om te voldoen aan de toepasselijke wetten.


 1. Gegevens betreffende u

  Whirlpool verwerkt persoonsgegevens over u die zijn verzameld of verstrekt via een aantal bronnen, inclusief maar niet beperkt tot persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt bij het aanmaken van een account en/of de registratie van het aangeschafte product, en wanneer u verzoekt om informatie, assistentie en de aanschaf van Whirlpool-producten via de webshop. Het betreft hier persoonsgegevens zoals naam, achternaam, woonadres, e-mailadres en telefoonnummer.
  Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover dit nodig is om de doelen die zijn vermeld in deze Privacyverklaring te behalen. Whirlpool is verplicht de persoonsgegevens anoniem te houden en dergelijke gegevens te verwijderen indien Whirlpool geen persoonsgegevens in identificeerbare vorm hoeft te verwerken ten behoeve van de verwerkingsdoeleinden.


 2. Browsergegevens

  De Website verzamelt persoonsgegevens van de Gebruikers om technische en functionele redenen. Dergelijke gegevens worden niet verzameld met het doel de Gebruiker te identificeren, maar het kan inhouden dat deze wordt geïdentificeerd als de gegevens bijvoorbeeld worden vergeleken met andere gegevens die door derden worden bewaard. Een dergelijke categorie gegevens omvat het IP-adres en de domeinnaam van de computer van de Gebruiker, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier-adressen) van de verzochte hulpbronnen, de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die hoort bij de antwoordstatus van de server en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het apparaat van de Gebruiker. Dergelijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de Website en de juiste werking ervan te beheren en wordt bewaard in overeenstemming met onze bewaarplicht. Dergelijke gegevens kunnen worden gebruikt voor het vaststellen van de aansprakelijkheid in geval van mogelijke computergerelateerde misdrijven tegen de Website. Wij kunnen tevens persoonsgegevens verzamelen op onze Website door middel van verschillende categorieën cookies. Raadpleeg voor meer informatie over cookies de Cookieverklaring.


2. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING


Indien van toepassing zullen wij uw persoonsgegevens die we hebben verzameld of die zijn verstrekt verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. om u in staat te stellen uzelf op de Website te registreren door een persoonlijk account aan te maken, een product op de Website te registreren en een product op de Website aan te schaffen;

 2. om de online aanschaf van het product uit te voeren en aanvullende diensten te verlenen (aftersales service, fraudepreventie, beheer van retourzendingen);

 3. om de thuisbezorging van onze producten uit te voeren en u eventuele gevraagde diensten te leveren;

 4. om een reparatie van uw product regelen;

 5. om de informatieverzoeken die u ons stuurt te beheren, inclusief de afhandeling van klachten en mededelingen die zijn ontvangen via onze interactieve chatservice;

 6. om deel te nemen aan wedstrijden / (online) acties;

 7. om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en onze eigen rechten bij de rechter af te kunnen dwingen;

 8. om na uw toestemming, en onverminderd Whirlpool's gerechtvaardigde belang, het aan u toesturen van elektronische, gepersonaliseerde marketingberichten in verband met onze producten en diensten (onder andere via e-mail, SMS, MMS, berichten via sociale netwerken, mobiele applicaties);

 9. tenzij u hier niet voor kiest, om telefonisch (persoonlijk) en per post contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden;

 10. om u klantenserviceberichten te sturen met betrekking tot producten die u geregistreerd hebt of waar u interesse in getoond hebt voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;

 11. om – met uw toestemming – uw persoonsgegevens voor gepersonaliseerde marketingberichten met onze geselecteerde vertrouwde partners te delen zoals beschreven in onderstaand artikel 6; en

 12. om activiteiten uit te voeren die nuttig zijn voor de overdracht van bedrijfsactiviteiten en bedrijfstakken, overnames, fusies, splitsingen of andere omvormingen en om deze transacties uit te voeren.

 


3. WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING


 1. Het verstrekken van persoonsgegevens voor de doeleinden onder artikel 2, lid a), b), c), d), e) en f) is noodzakelijk voor het doel waarmee de gegevens zijn verstrekt of met ons zijn gedeeld. Dit is inclusief maar niet beperkt tot de registratie op de Website, de online aanschaf van producten en het gebruik van aanvullende specifieke diensten, evenals de deelname aan wedstrijden / (online) acties en het uitloven van prijzen;

 2. Het verstrekken van de persoonsgegevens voor de doeleinden onder artikel 2, lid g) is verplicht, aangezien de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist;

 3. Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden volgens artikel 2, lid h) en k) is optioneel. Indien u geen toestemming geeft kunnen Whirlpool, de bedrijven van de Whirlpool Group en/of betrouwbare partners (trusted partners) u geen gepersonaliseerde marketingberichten sturen via geautomatiseerde middelen. In elk geval zullen wij, na intrekking van de toestemming van Gebruikers, de persoonsgegevens niet meer gebruiken voor de doeleinden als uiteengezet onder bovenstaande leden h) en k). Wij gaan ervan uit dat de toestemming om marketingberichten te ontvangen en gegevens uit te wisselen (indien van toepassing), wordt verleend door de betrokkene wiens persoonsgegevens zijn verstrekt;

 4. Het verstrekken van persoonsgegevens voor de doeleinden onder artikel 2, lid i), j) en l) is noodzakelijk voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Whirlpool en de Whirlpool Group, die zijn afgewogen tegen uw belangen.

Wij kunnen eveneens, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens, uw elektronische contactgegevens (e-mail, telefoonnummer) die wij hebben verzameld in het kader van een product of dienst, gebruiken om u gepersonaliseerde marketingberichten met betrekking tot soortgelijke producten of diensten te sturen. In dat geval kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik van uw elektronische contactgegevens door op de link “uitschrijven” onderaan de e-mail/SMS te klikken telkens wanneer het gepersonaliseerde marketingbericht is verstuurd, of volgens onderstaand artikel 9 van deze Privacyverklaring.


4. BEWAREN VAN GEGEVENS


Whirlpool zal de persoonsgegevens verwerken zolang dit noodzakelijk is voor het bereiken van de beoogde doelstellingen volgens bovenstaand artikel 2. In elk geval gelden de volgende bewaarperioden:

 1. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 2, lid a), b), c), d), e) en f) zullen worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving;

 2. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 2, lid g) zullen worden bewaard gedurende de periode die wettelijk is voorgeschreven door de toepasselijke wetsbepalingen (bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden);

 3. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 2, lid h) en k) zullen worden bewaard voor de maximale bewaartermijn voor gegevens zoals vermeld in de toepasselijke wetsbepalingen; en

 4. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 2, lid i), j) en l) zullen worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van Whirlpool te behartigen.

Wij wijzen erop dat de bewaarperioden voor gegevens wisselend kunnen zijn, afhankelijk van de toepasselijke lokale wet- en regelgeving.


5. PROCEDURES VOOR DE GEGEVENSVERWERKING


Uw persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van Informatietechnologie en/of papieren middelen en worden beschermd door adequate beschermingsapparatuur dat geschikt is om de geheimhouding en veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. In het bijzonder hanteert Whirlpool adequate administratieve, technische, persoonlijke en fysieke middelen die zijn bedoeld om persoonsgegevens veilig te stellen tegen verlies, diefstal alsmede tegen onbevoegd gebruik en/of openbaarmaking van of veranderingen in de persoonsgegevens.


6. COMMUNICEREN VAN GEGEVENS


Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend delen met onze betrouwbare partners (trusted partners), waaronder onze verleners van uitgebreide garanties, die deze gegevens willen gebruiken voor direct marketing nadat wij u specifiek hieromtrent geïnformeerd hebben en u ons specifiek toestemming daarvoor hebt gegeven.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 1. bedrijven van de Whirlpool Group (zowel binnen als buiten de EER), deze partijen zijn verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw gegevens;

 2. door ons zorgvuldig geselecteerde leveranciers (zowel binnen als buiten de EER), zoals callcenter operators, vervoerders, dienstverleners of technici die zijn aangewezen ter ondersteuning, en andere leveranciers die namens ons werken als verwerker voor de doeleinden als beschreven in deze Privacyverklaring;

 3. andere derden in het kader van een zakelijke transactie zoals een fusie of verkoop van activa.

In de bovenstaande gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan onze voorschriften betreffende privacy en beveiliging van gegevens en is het hen niet toegestaan persoonsgegevens die zij van ons ontvangen voor andere doeleinden te gebruiken.
Mochten wij uw gegevens delen met een partij buiten de EER, dan zullen wij geschikte waarborgen implementeren, in overeenstemming met de Verordening. Zie artikel 7 hieronder.


7. EU-US-PRIVACY SHIELD EN SWISS-US-PRIVACY SHIELD


Whirlpool Corporation maakt deel uit van en heeft zich gecertificeerd onder de regels van het EU-US- en Swiss-US-Privacy Shield. Whirlpool Corporation verplicht zich om alle persoonsgegevens die zij ontvangt uit lidstaten van de EU en Zwitserland te onderwerpen aan de toepasselijke beginselen van de Privacy Shields. Zie voor meer informatie over de Privacy Shield-regels de Privacy Shield-lijst van het U.S. Department of Commerce.

Whirlpool Corporation is op grond van de Privacy Shield-regels verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die deze ontvangt en vervolgens overdraagt aan derden die namens haar optreden als verdere doorgiften van persoonsgegevens vanuit de EU en Zwitserland, waaronder de aansprakelijkheidsbepalingen in het kader van de verdere doorgifte.

Met betrekking tot persoonsgegevens die worden ontvangen of overgedragen op grond van de Privacy Shield-regels, is Whirlpool onderworpen aan de toezichthoudende handhavingsbevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission.

In bepaalde situaties moet de Whirlpool Group wellicht persoonsgegevens openbaar maken om te voldoen aan wettige verzoeken door de overheid, onder meer om te voldoen aan nationale eisen met betrekking tot beveiliging en wetshandhaving.

Wanneer u van mening bent dat wij u niet naar tevredenheid gerust hebben gesteld wat betreft privacy of het gebruik van uw gegevens met betrekking tot de Privacy Shields, dan kunt u (kosteloos) contact opnemen met onze in de VS gevestigde onafhankelijke geschillenbeslechter op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde omstandigheden, meer volledig beschreven op de Privacy Shield-website, kunt u het recht hebben u te beroepen op bindende arbitrage wanneer andere procedures tot geschillenbeslechting uitgeput zijn.

TRUSTe


8. MINDERJARIGEN


Whirlpool richt zich niet op personen onder de 18 jaar, noch verzamelt Whirlpool bewust persoonsgegevens van mensen jonger dan 18 jaar.


9. RECHTEN VAN BETROKKENEN


U kunt te allen tijde kosteloos de volgende rechten (laten) uitoefenen:

 1. het recht geïnformeerd te worden over de doeleinden en methoden van het verwerken van uw persoonsgegevens;

 2. het recht van inzage in uw persoonsgegevens (algemeen bekend als “verzoek tot inzage betrokkene”). Op deze wijze kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u hebben;

 3. het recht om actualisatie of rectificatie te vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Op deze wijze kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die wij van u hebben laten corrigeren. Eventueel kunnen wij de accuraatheid van nieuw verstrekte gegevens nagaan;

 4. het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Op deze wijze kunt u ons verzoeken om gegevens die wij verwerken waarvoor geen goede reden bestaat, te verwijderen of te verplaatsen. Tevens hebt u dit recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verplaatsen of te verwijderen, indien u met succes uw recht van bezwaar tegen de verwerking hebt uitgeoefend, of wanneer wij uw persoonsgegevens moeten verwijderen voor de naleving van lokale wet- en regelgeving. NB: mogelijk kunnen wij niet altijd voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, vanwege specifieke juridische redenen, waarover u, indien van toepassing ten tijde van uw verzoek wordt geïnformeerd;

 5. het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; Hierdoor kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) indien ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij dit ongedaan maken; (c) indien u ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als wij deze niet langer nodig hebben, aangezien u deze nodig hebt om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens maar wij moeten verifiëren of wij doorslaggevende gerechtvaardigde redenen hebben om deze te gebruiken;

 6. het recht om bezwaar te maken tegen de gehele of gedeeltelijke verwerking van uw persoonsgegevens indien wij ons beroepen op gerechtvaardigde belangen (of die van derden) en uw specifieke situatie ervoor zorgt dat u op deze grond bezwaar wilt maken tegen de verwerking omdat u van oordeel bent dat dit effect heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme gronden hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden;

 7. waar wij toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens onbelemmerd en te allen tijde in te trekken, ook door op de optie “uitschrijven” onderaan onze marketingberichten te klikken;

 8. het recht van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens aan u of aan een andere provider. Wij zullen uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare, machine leesbare vorm leveren aan u of aan een door u gekozen derde;

 9. het recht om contact met ons op te nemen via data_protection_emea@whirlpool.com; en

 10. het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale toezichthouder.


Wanneer u de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, of wanneer u vragen hebt over de persoonsgegevens die wij van u verwerken, neem dan contact met ons op via data_protection_emea@whirlpool.com of per post naar: Whirlpool Nederland BV, Princenhagelaan 11, 4813 DA Breda, Nederland, ter attentie van het Data Protection Office.10. WIJZIGINGEN EN ACTUALISATIES


Deze Privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Wij kunnen deze Privacyverklaring herzien om veranderingen in ons privacybeleid weer te geven. Als wij substantiële wijzigingen aanbrengen, zullen wij u daarover informeren door deze Privacyverklaring vóór de desbetreffende ingangsdatum te wijzigen. Wij moedigen u aan om onze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie met betrekking tot ons privacybeleid. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 januari 2019.

Voeg nog een product toe om te vergelijken

Vergelijk ( Producten)

Voeg nog een product toe om te vergelijken

-->